نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هیجـانـی (۱ تصویر)

#خانومه مـن👩 ‍💼 زنـدگیـم عـادی و #آروم بـود🌍 بـدونه #هیجـانـی😔 تـا اینـکه تـو #اومـدی😻 یـه #اومـدنه یهـویـی🏃 اولـا نمیـدونسـتم کـه #دوسـتم داری🙈 منـم بـا اینـکه دوسـتتـ داشـتم #خجـالتـم میگـرفتـ بهـت بگـم❤ ️ تـا اینـکه بهـم ...

#خانومه مـن👩 ‍💼 زنـدگیـم عـادی و #آروم بـود🌍 بـدونه #هیجـانـی😔 تـا اینـکه تـو #اومـدی😻 یـه #اومـدنه یهـویـی🏃 اولـا نمیـدونسـتم کـه #دوسـتم داری🙈 منـم بـا اینـکه دوسـتتـ داشـتم #خجـالتـم میگـرفتـ بهـت بگـم❤ ️ تـا اینـکه بهـم ابـراز #علـاقـه کـردی🗣 اون مـوقع واسـه من شیـرین تـرین لحـظه #زنـدگیـم بـود👅 بـا اینـکه جـوابـم ...

۱۲ آذر 1396
2K