نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هفت_خوان_اسفندیار (۱۲ تصویر)

#شاهنامه # #۹۷ #هفت_خوان_اسفندیار #خوان_ششم (گذشتن اسفندیار از برف) گرگسار را پیش آوردند و سه جام می به او دادند و خوان بعد را جویا شدند . او گفت : فردا کار بزرگی پیش روست ...

#شاهنامه # #۹۷ #هفت_خوان_اسفندیار #خوان_ششم (گذشتن اسفندیار از برف) گرگسار را پیش آوردند و سه جام می به او دادند و خوان بعد را جویا شدند . او گفت : فردا کار بزرگی پیش روست که در آن گرز و کمان به کارت نمی‌آید و آن اینکه برف زیادی می‌آید ...

۲۰ دی 1398
25K
#شاهنامه #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #۹۵ #خوان_پنجم (کشتن اسفندیار سیمرغ را ) اسفندیار ، گرگسار را آورد و سه جام می به او داد و خوان بعدی را پرسید و او گفت : در این منزل کوهی ...

#شاهنامه #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #۹۵ #خوان_پنجم (کشتن اسفندیار سیمرغ را ) اسفندیار ، گرگسار را آورد و سه جام می به او داد و خوان بعدی را پرسید و او گفت : در این منزل کوهی می‌بینی که مرغی بر آن فرمانرواست و او مانند گرگ و جادوگر نیست و بسیار ...

۱۸ دی 1398
16K
#شاهنامه # #۹۶ #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #خوان_چهارم اسفندیار و زن جادو را ) اسفندیار ، گرگسار را فراخواند و سه جام می به او داد و منزل بعدی را پرسید . گرگسار گفت : در منزل ...

#شاهنامه # #۹۶ #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #خوان_چهارم اسفندیار و زن جادو را ) اسفندیار ، گرگسار را فراخواند و سه جام می به او داد و منزل بعدی را پرسید . گرگسار گفت : در منزل بعد با زن جادوگر روبرو می‌شوی . او اگر بخواهد بیابان را چون دریا می‌کند ...

۱۸ دی 1398
24K
#شاهنامه #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #۹۳ #خوان_سوم ( #کشتن اژدها سپس اسفندیار دستور داد تا گرگسار را نزد او آوردند و سه جام می به او دادند و خوان بعد را پرسیدند و او گفت : اژدهایی ...

#شاهنامه #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #۹۳ #خوان_سوم ( #کشتن اژدها سپس اسفندیار دستور داد تا گرگسار را نزد او آوردند و سه جام می به او دادند و خوان بعد را پرسیدند و او گفت : اژدهایی دژم نزدت می‌آید که از دهانش آتش بیرون می‌آید و مانند کوه خارا است اگر ...

۱۲ دی 1398
9K
#هفت_خوان_اسفندیار #شاهنامه #خوان_هفتم خوان هفتم گذشتن اسفندیار از رود و کشتن گرگسار پاسی از شب گذشته بود که ناگهان خروش از پیشروان برخاست. اسفندیار بی درنگ به آنجا شتافت و دریای ژرفی دید که شتر ...

#هفت_خوان_اسفندیار #شاهنامه #خوان_هفتم خوان هفتم گذشتن اسفندیار از رود و کشتن گرگسار پاسی از شب گذشته بود که ناگهان خروش از پیشروان برخاست. اسفندیار بی درنگ به آنجا شتافت و دریای ژرفی دید که شتر پیشرو و کاروان در آن غوطه می خورد. پهلوان به تنهایی شتر را از آب ...

۱۰ تیر 1395
253
#هفت_خوان_اسفندیار #شاهنامه #خوان_ششم خوان ششم گذشتن اسفندیار از برف چون خورشید کوه نهان شد سپاه به منزلگاه رسید و در آن هوای دلفروز چون بهاران سراپرده خیمه زدند و بزمی آراستند که ناگهان تند بادی ...

#هفت_خوان_اسفندیار #شاهنامه #خوان_ششم خوان ششم گذشتن اسفندیار از برف چون خورشید کوه نهان شد سپاه به منزلگاه رسید و در آن هوای دلفروز چون بهاران سراپرده خیمه زدند و بزمی آراستند که ناگهان تند بادی برخاست و ابرهای سیاه آسمان را تیره کرد. آن گاه سه شبانه روز برف بارید ...

۱۰ تیر 1395
241
#هفت_خوان_اسفندیار #شاهنامه #خوان_پنجم خوان پنجم کشتن اسفندیار سیمرغ را چون شب فرا رسید، اسفندیار با لشکرش به راه افتادند و تا بر آمدن خورشید راه می پیمودند. آن گاه اسفندیار لشکر را به برادر سپرد ...

#هفت_خوان_اسفندیار #شاهنامه #خوان_پنجم خوان پنجم کشتن اسفندیار سیمرغ را چون شب فرا رسید، اسفندیار با لشکرش به راه افتادند و تا بر آمدن خورشید راه می پیمودند. آن گاه اسفندیار لشکر را به برادر سپرد و خود همان گردونه و صندوق و اسبان را برداشت و به کوه سر بر ...

۱۰ تیر 1395
269
#هفت_خوان_اسفندیار #شاهنامه #خوان_چهارم خوان چهارم کشتن اسفندیار زن جادو را اسفندیار در شب تیره با لشکر تاخت و چون خورشید برآمد به خان چهارم رسید. سپاه را به پشوتن سپرد و خود جامی شراب و ...

#هفت_خوان_اسفندیار #شاهنامه #خوان_چهارم خوان چهارم کشتن اسفندیار زن جادو را اسفندیار در شب تیره با لشکر تاخت و چون خورشید برآمد به خان چهارم رسید. سپاه را به پشوتن سپرد و خود جامی شراب و طنبوری برداشت و به بیشه خرم و پر گلی که در آن نزدیکی بود آمد. ...

۱۰ تیر 1395
276
#هفت_خوان_اسفندیار #شاهنامه #خوان_سوم خوان سوم کشتن اسفندیار اژدها را چون بامداد برآمد اسفندیار خفتان پوشید، لشکر را به پشوتن سپرد و خود در صندوق گردونه نشست و با اسبهای نیرومندش به سوی اژدها راند. اژدهای ...

#هفت_خوان_اسفندیار #شاهنامه #خوان_سوم خوان سوم کشتن اسفندیار اژدها را چون بامداد برآمد اسفندیار خفتان پوشید، لشکر را به پشوتن سپرد و خود در صندوق گردونه نشست و با اسبهای نیرومندش به سوی اژدها راند. اژدهای دمان که بانگ گردونه و اسبان را شنید، چون کوهی سیاه از جای جنبید، از ...

۱۰ تیر 1395
234
#هفت_خوان_اسفندیار #شاهنامه #خوان_دوم خوان دوم کشتن اسفندیار شیران را چون آفتاب برآمد سپاه به جایگاه شیران رسید. اسفندیار باز لشگر را به پشوتن سپرد و خود به تنهائی پیش رفت. نخست شیر نر به پهلوان ...

#هفت_خوان_اسفندیار #شاهنامه #خوان_دوم خوان دوم کشتن اسفندیار شیران را چون آفتاب برآمد سپاه به جایگاه شیران رسید. اسفندیار باز لشگر را به پشوتن سپرد و خود به تنهائی پیش رفت. نخست شیر نر به پهلوان حمله برد. اسفندیار با یک ضربه شمشیر او را دو نیم کرد، آن گاه شیر ...

۱۰ تیر 1395
249
#هفت_خوان_اسفندیار #شاهنامه #خوان_اول خوان اول کشتن اسفندیار دو گرگ را سخنگوی دهقان چو بنهاد خوان یکی داستان راند از هفت خان اسفندیار راه توران در پیش گرفت و با سپاهش تاخت تا به دو راهی ...

#هفت_خوان_اسفندیار #شاهنامه #خوان_اول خوان اول کشتن اسفندیار دو گرگ را سخنگوی دهقان چو بنهاد خوان یکی داستان راند از هفت خان اسفندیار راه توران در پیش گرفت و با سپاهش تاخت تا به دو راهی رسید. سراپرده و خیمه زد و فرمود تاخوانی گستردند و می رود و رامشگر خواست ...

۱۰ تیر 1395
246
#هفت_خوان_اسفندیار #شاهنامه داستان هفت خوان چون اسفندیار، پیروز مندانه از نبرد با ارجاسب تورانی بازگشت،روی به سراپرده ی پدر آورد و درباره کین خواهی لهراسپ و فرشیدورد با او به گفتن‌نشست️ گشتاسپ نیز ،اسارت خواهران ...

#هفت_خوان_اسفندیار #شاهنامه داستان هفت خوان چون اسفندیار، پیروز مندانه از نبرد با ارجاسب تورانی بازگشت،روی به سراپرده ی پدر آورد و درباره کین خواهی لهراسپ و فرشیدورد با او به گفتن‌نشست️ گشتاسپ نیز ،اسارت خواهران اسفندیار را در چنگ ارجاسپ تورانی ننگی بزرگ خواند و فرزند به رهایی خواهران بر ...

۱۰ تیر 1395
212