نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نه_دو_چشم_تو (۱ تصویر)

🍃 ❤ ️🍃 #یک_جفت_شمعدان، #نه_دو_چشم_تو #انکحتُ...» #عشق را و #تمام_بهــار را ! #زوّجتُ...» #سیب را و #درخت_انار را ! #متّعتُ...» #خوشه_خوشه_رطب_های_تازه_را #گیلاس‌های #آتشی_آبــــــــــــــــــــ‌دار را ! #هذا_موکّلی...»: #غزلم_دف_گرفت، گفت: #تو_هم_گرفته_ای_بـــــه_وکالت_سه_تار را ! #یک_جلد...» #آیـــه_آیـــــــه_قرآن! #تو_سوره_ای! #چشمت_قیامت_است! ...

🍃 ❤ ️🍃 #یک_جفت_شمعدان، #نه_دو_چشم_تو #انکحتُ...» #عشق را و #تمام_بهــار را ! #زوّجتُ...» #سیب را و #درخت_انار را ! #متّعتُ...» #خوشه_خوشه_رطب_های_تازه_را #گیلاس‌های #آتشی_آبــــــــــــــــــــ‌دار را ! #هذا_موکّلی...»: #غزلم_دف_گرفت، گفت: #تو_هم_گرفته_ای_بـــــه_وکالت_سه_تار را ! #یک_جلد...» #آیـــه_آیـــــــه_قرآن! #تو_سوره_ای! #چشمت_قیامت_است! #بخوان_انفطار» را ! #یک_آینه...» به #گردن_من هست... #دست_توست، #دستی_کــــــــــــــــه_پاک_می_کند_از_آن_غبار_را #یک_جفت_شمع_دان...»؟! #نه_عزیزم! #دو_چشم_توست کــــــــــــــــــه #بردریده_پرده_شب_های_تار را ...

۲۵ آذر 1396
17K