نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نهج_البلاغه_سید_رضی (۱۲ تصویر)

روز هشتاد و نهم کتابخوانی قسمت سیزدهم نهج البلاغهٔ سیّد رضی ترجمهٔ محمّد دشتی ۳. شناخت عصر جاهلیّت خدا پیامبر اسلام را زمانی فرستاد که مردم در فتنه ها گرفتار شده، رشته های دین پاره ...

روز هشتاد و نهم کتابخوانی قسمت سیزدهم نهج البلاغهٔ سیّد رضی ترجمهٔ محمّد دشتی ۳. شناخت عصر جاهلیّت خدا پیامبر اسلام را زمانی فرستاد که مردم در فتنه ها گرفتار شده، رشته های دین پاره شده و ستونهای ایمان و یقین ناپایدار بود. در اصول دین اختلاف داشته، و امور ...

۱۵ دی 1395
10K
روز هشتاد و دوم کتابخوانی قسمت دوازدهم نهج البلاغهٔ سیّد رضی ترجمهٔ محمّد دشتی و آن را برای صحنه های هولناک روز قیامت ذخیره میکنیم، زیرا شهادت به یگانگی خدا، نشانهٔ استواری ایمان، بازکنندهٔ درهای ...

روز هشتاد و دوم کتابخوانی قسمت دوازدهم نهج البلاغهٔ سیّد رضی ترجمهٔ محمّد دشتی و آن را برای صحنه های هولناک روز قیامت ذخیره میکنیم، زیرا شهادت به یگانگی خدا، نشانهٔ استواری ایمان، بازکنندهٔ درهای احسان، مایهٔ خشنودی خدای رحمان، و دور کنندهٔ شیطان است. ۲. ویژگیهای پیامبر اسلام(صَلَّ اللّهُ ...

۸ دی 1395
12K
روز هفتاد و پنجم کتابخوانی قسمت یازدهم نهج البلاغهٔ سیّد رضی ترجمهٔ محمد دشتی خدای سبحان، کعبه را برای اسلام، نشانهٔ گویا، و برای پناهندگان، خانهٔ اَمن و اَمان قرار داد؛ اَدای حق آن را ...

روز هفتاد و پنجم کتابخوانی قسمت یازدهم نهج البلاغهٔ سیّد رضی ترجمهٔ محمد دشتی خدای سبحان، کعبه را برای اسلام، نشانهٔ گویا، و برای پناهندگان، خانهٔ اَمن و اَمان قرار داد؛ اَدای حق آن را واجب کرد و حج بیت اللّه را واجب شمرد و بر همهٔ انسانها مقرّر داشت ...

۱ دی 1395
12K
روز شصت و یکم کتابخوانی قسمت نهم نهج البلاغهٔ سیّد رضی ترجمهٔ محمّد دشتی پس خدای سبحان، مردم را به وسیلهٔ محمد(صَلَّ اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّم) از گمراهی نجات داد و هدایت کرد، ...

روز شصت و یکم کتابخوانی قسمت نهم نهج البلاغهٔ سیّد رضی ترجمهٔ محمّد دشتی پس خدای سبحان، مردم را به وسیلهٔ محمد(صَلَّ اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّم) از گمراهی نجات داد و هدایت کرد، و از جهالت رهایی بخشید. سپس دیدار خود را برای پیامبر(ص) برگزید، و آنچه نزد ...

۳ شهریور 1395
3K
روز پنجاه و چهارم کتابخوانی قسمت هشتم نهج البلاغهٔ سید رضی ترجمهٔ محمد دشتی مانند: سقفِ بلند پایهٔ آسمانها بر فراز انسانها، گاهوارهٔ گستردهٔ زمین در زیر پای آنها، و وسائل و عوامل حیات و ...

روز پنجاه و چهارم کتابخوانی قسمت هشتم نهج البلاغهٔ سید رضی ترجمهٔ محمد دشتی مانند: سقفِ بلند پایهٔ آسمانها بر فراز انسانها، گاهوارهٔ گستردهٔ زمین در زیر پای آنها، و وسائل و عوامل حیات و زندگی، و راه های مرگ و مردن، و مشکلات و رنجهای پیرکننده، و حوادث پی ...

۲۰ مرداد 1395
8K
روز چهل و هفتم کتابخوانی قسمت هفتم نهج البلاغهٔ سید رضی ترجمهٔ محمد دشتی پس شیطان او را فریب داد، بدان علت که از زندگی آدم در بهشت و همنشینی او با نیکان حسادت ورزید. ...

روز چهل و هفتم کتابخوانی قسمت هفتم نهج البلاغهٔ سید رضی ترجمهٔ محمد دشتی پس شیطان او را فریب داد، بدان علت که از زندگی آدم در بهشت و همنشینی او با نیکان حسادت ورزید. پس آدم(ع)، یقین را به تردید، و عزمِ استوار را به گفته های ناپایدار شیطان ...

۱۳ مرداد 1395
10K
روز چهلم کتابخوانی قسمت ششم نهج البلاغهٔ سیّد رضی ترجمهٔ محمد دشتی به انسان اعضاء و جوارحی بخشید، که در خدمت او باشند، و ابزاری عطا فرمود، که آنها را در زندگی به کار گیرد. ...

روز چهلم کتابخوانی قسمت ششم نهج البلاغهٔ سیّد رضی ترجمهٔ محمد دشتی به انسان اعضاء و جوارحی بخشید، که در خدمت او باشند، و ابزاری عطا فرمود، که آنها را در زندگی به کار گیرد. قدرت تشخیص به او داد تا حقّ و باطل را بشناسد [ اثبات امکان شناخت ...

۶ مرداد 1395
5K
روز سی و سوم کتابخوانی قسمت پنجم نهج البلاغهٔ سید رضی ترجمهٔ محمد دشتی بعضی از آنها پاهایشان در طبقات پایین زمین قرار داشته و گردنهاشان از آسمان فراتر، و ارکان وجودشان از اطراف جهان ...

روز سی و سوم کتابخوانی قسمت پنجم نهج البلاغهٔ سید رضی ترجمهٔ محمد دشتی بعضی از آنها پاهایشان در طبقات پایین زمین قرار داشته و گردنهاشان از آسمان فراتر، و ارکان وجودشان از اطراف جهان گذشته، عرش الهی بر دوشهایشان استوار است، برابر عَرش خدا دیدگان به زیر افکنده و ...

۲ مرداد 1395
8K
روز بیست و ششم کتابخوانی قسمت چهارم نهج البلاغه سید رضی ترجمهٔ محمد دشتی آسمان پایین را چون موج مهار شده و آسمانهای بالا را مانند سَقفی استوار و بلند قرار داد، بی آنکه نیازمند ...

روز بیست و ششم کتابخوانی قسمت چهارم نهج البلاغه سید رضی ترجمهٔ محمد دشتی آسمان پایین را چون موج مهار شده و آسمانهای بالا را مانند سَقفی استوار و بلند قرار داد، بی آنکه نیازمند به ستونی باشد یا میخهایی که آنها را استوار کند. آنگاه فضای آسمان پایین را ...

۲۴ تیر 1395
180
روز نوزدهم کتابخوانی قسمت سوم نهج البلاغه سیده رضی ترجمه محمد دشتی ۳. راه های خداشناسی اول- آفرینش جهان: خلقت را آغاز کرد و موجودات را بیافرید، بدون نیاز به فکر و اندیشه ای، یا ...

روز نوزدهم کتابخوانی قسمت سوم نهج البلاغه سیده رضی ترجمه محمد دشتی ۳. راه های خداشناسی اول- آفرینش جهان: خلقت را آغاز کرد و موجودات را بیافرید، بدون نیاز به فکر و اندیشه ای، یا استفاده از تجربه ای، بی آنکه حرکتی ایجاد کند و یا تصمیمی مضطرب در او ...

۱۶ تیر 1395
280
روز دوازدهم کتابخوانی قسمت دوم نهج البلاغه سید رضی ترجمه محمد دشتی ۲. دین و شناخت خدا [اشاره به: پایتی تیسم Pietytheism(ایزدشناسی)]: سرآغاز دین، خداشناسی است؛ و کمال شناخت خدا، باور داشتن او؛ و کمال ...

روز دوازدهم کتابخوانی قسمت دوم نهج البلاغه سید رضی ترجمه محمد دشتی ۲. دین و شناخت خدا [اشاره به: پایتی تیسم Pietytheism(ایزدشناسی)]: سرآغاز دین، خداشناسی است؛ و کمال شناخت خدا، باور داشتن او؛ و کمال باور داشتن خدا، شهادت به یگانگی اوست؛ و کمال توحید «شهادت بر یگانگی خدا» اخلاص؛ ...

۹ تیر 1395
1K
روز پنجم کتابخوانی قسمت اول نهج البلاغه ترجمه محمد دشتی بخش اول خطبه های نهج البلاغه خطبهٔ ۱ تا ۲۴۱ ترجمهٔ خطبهٔ ۱ (امیرالمؤمنین در این سخنرانی از آفرینش آسمان و زمین و آفرینش انسان ...

روز پنجم کتابخوانی قسمت اول نهج البلاغه ترجمه محمد دشتی بخش اول خطبه های نهج البلاغه خطبهٔ ۱ تا ۲۴۱ ترجمهٔ خطبهٔ ۱ (امیرالمؤمنین در این سخنرانی از آفرینش آسمان و زمین و آفرینش انسان یاد میکند.) ۱. عجز انسان از شناخت ذات خدا[اشاره به علم اپیس تمولوژی EPISTEMOLOGY(شناخت شناسی، ...

۲ تیر 1395
2K