نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نبایدتسلیم (۱ تصویر)

#خدایــــاراضےام‌بــه‌رضاۍتـــو اتفاقاٺـــــ زندڪَی ڪه همیشه بڕ وفق مـراد نیستــــ😌 پس زمانے ڪه یه اتفاق ناڪَوارێ مـےافته..😵 زمانے ڪه غم از دلٺـــــــــ ڪنده نمیشه... زمانے ڪه حالٺـــ درست و حســابۑ #خوبــ‌نیستــــــ و دیڪَه آرامش ندارێ... با ...
عکس بلند

#خدایــــاراضےام‌بــه‌رضاۍتـــو اتفاقاٺـــــ زندڪَی ڪه همیشه بڕ وفق مـراد نیستــــ😌 پس زمانے ڪه یه اتفاق ناڪَوارێ مـےافته..😵 زمانے ڪه غم از دلٺـــــــــ ڪنده نمیشه... زمانے ڪه حالٺـــ درست و حســابۑ #خوبــ‌نیستــــــ و دیڪَه آرامش ندارێ... با #آشفتــه‌ڪَرێ عَڪس‌العمـَـڸ نشـــوڹ نَــده😨 از روۍ #عصَبانیٺــــ‌تــَصـمیــم نڪَیــڕ😬 دنباڸ ڪسی هـــم براۍ معرفۍ #مقصــّــڕ نباۺ😏 ...

۶ خرداد 1397
74