نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ناامیــدے (۱ تصویر)

هـر وقتــــ به اوج #ناامیــدے رسیدے نزدیکـــــ‌ترین #روزنامـه‌اے راکه روےزمیـن افتاده بــردار و این بار خیلــے عمیـق‌تر از هر بـار به صفـحه ے #تسلیتــــــ‌ها نگاهے بینــداز! صاحبـان این #چهــره‌ها همه کسانـے بودنـد که یکــــ روز ...

هـر وقتــــ به اوج #ناامیــدے رسیدے نزدیکـــــ‌ترین #روزنامـه‌اے راکه روےزمیـن افتاده بــردار و این بار خیلــے عمیـق‌تر از هر بـار به صفـحه ے #تسلیتــــــ‌ها نگاهے بینــداز! صاحبـان این #چهــره‌ها همه کسانـے بودنـد که یکــــ روز حسابے به ســر و #صــورتشــان رسیده‌اند و #بهتــریـن_لباسهایشـان را پوشیـده اند و براے گرفتن چنــد ...

۸ مرداد 1396
11K