نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

میثاقی_شیــــــوا (۱ تصویر)

اینجا.. درست اینجا ؛ ڪنج تاریڪ سینہ‌ام ... مڪانیســت بنام دلتنڪَی ! ڪہ در آن... دو صندلی خالی منتـــظرند... نڪَرانم ڪہ نیــایی... من هم... چشم بہ راهت ایستاده‌ام... ایستاده ..! #میثاقی_شیــــــوا

اینجا.. درست اینجا ؛ ڪنج تاریڪ سینہ‌ام ... مڪانیســت بنام دلتنڪَی ! ڪہ در آن... دو صندلی خالی منتـــظرند... نڪَرانم ڪہ نیــایی... من هم... چشم بہ راهت ایستاده‌ام... ایستاده ..! #میثاقی_شیــــــوا

۳ آبان 1398
504