نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ممنی (۱۹ تصویر)

👶🏻#ممنی ممنی😮 👧🏻#جونم😐 👶🏻این #شیه؟🤔 👧🏻مامان جان #کنترله دیگه😩 👶🏻خو کنتلل تو #یخچال چیتال موتنه؟☹️ 👧🏻تو #یخچال بود؟😳😂 👶🏻#آله😐 👧🏻خوب شد #پیداش کردی دنبالش میگشتم😂 👶🏻وااااااا☹️من میلم پیش #بوبویی☹️ 👧🏻برو #خوشگلم😂😘 👶🏻#بوبوووویی😏 👨🏻#جوندلم🙄 👶🏻خعلی #ولوجکی😏 ...

👶🏻#ممنی ممنی😮 👧🏻#جونم😐 👶🏻این #شیه؟🤔 👧🏻مامان جان #کنترله دیگه😩 👶🏻خو کنتلل تو #یخچال چیتال موتنه؟☹️ 👧🏻تو #یخچال بود؟😳😂 👶🏻#آله😐 👧🏻خوب شد #پیداش کردی دنبالش میگشتم😂 👶🏻وااااااا☹️من میلم پیش #بوبویی☹️ 👧🏻برو #خوشگلم😂😘 👶🏻#بوبوووویی😏 👨🏻#جوندلم🙄 👶🏻خعلی #ولوجکی😏 👨🏻چرا #شیطون_بلا؟😂 👶🏻کنتللو دذاشتی تو #یخچال😏 👨🏻وااای تو از #کجا فهمیدی؟😂 👶🏻لفته بودم سل #یخچال ...

۲۷ مرداد 1396
18K
💕☂💕☂💕☂💕☂💕☂💕☂💕☂💕 _ #بابا ژونیم؟😍 جونِ دلم #آتیش پاره؟😂 _ شِرا شما اینگد #ممنی لو دوچ دالی؟ 😓 _خب چون #خانوممه دیگه! 😋 _ ولی همه بابا ژونیا #دخملیاشونو بیشتل از خانومشون #دوچ دالن!! 😭 _ ...

💕☂💕☂💕☂💕☂💕☂💕☂💕☂💕 _ #بابا ژونیم؟😍 جونِ دلم #آتیش پاره؟😂 _ شِرا شما اینگد #ممنی لو دوچ دالی؟ 😓 _خب چون #خانوممه دیگه! 😋 _ ولی همه بابا ژونیا #دخملیاشونو بیشتل از خانومشون #دوچ دالن!! 😭 _ آخه خانومه من با همه #خانومیای دنیا فرق داره،💋 عشق منه، #یدونس توی دنیا.😜 _ ...

۲۹ خرداد 1396
9K
_ #بابا ژونیم؟😍 جونِ دلم #آتیش پاره؟😂 _ شِرا شما اینگد #ممنی لو دوچ دالی؟ 😓 _خب چون #خانوممه دیگه! 😋 _ ولی همه بابا ژونیا #دخملیاشونو بیشتل از خانومشون #دوچ دالن!! 😭 _ آخه ...

_ #بابا ژونیم؟😍 جونِ دلم #آتیش پاره؟😂 _ شِرا شما اینگد #ممنی لو دوچ دالی؟ 😓 _خب چون #خانوممه دیگه! 😋 _ ولی همه بابا ژونیا #دخملیاشونو بیشتل از خانومشون #دوچ دالن!! 😭 _ آخه خانومه من با همه #خانومیای دنیا فرق داره،💋 عشق منه، #یدونس توی دنیا.😜 _ حالا ...

۷ اسفند 1395
13K
#ممنی +هوم؟ #ممنی +هوووووووووووم؟ #ممنی +جوووووووووونممممممم بگو توله #ممنی بابایی میگه با دخمل خاله بازی نتن لوسه +خب #خب من دوسش دالم +اهوم #آخه بلا بازی کلدن مجبولم نازشو بچشم +خخخخ اهوم #بابایی میگه ناز ...

#ممنی +هوم؟ #ممنی +هوووووووووووم؟ #ممنی +جوووووووووونممممممم بگو توله #ممنی بابایی میگه با دخمل خاله بازی نتن لوسه +خب #خب من دوسش دالم +اهوم #آخه بلا بازی کلدن مجبولم نازشو بچشم +خخخخ اهوم #بابایی میگه ناز دخملا رو نچش +عجب #ممنیییییییییییی +جونم #پس چلا بابایی همیشه ناز تولو میچشه و میذاله ...

۲۸ شهریور 1395
14K
_ #بابا ژونیم؟ جونِ دلم #آتیش پاره؟ _ شِرا شما اینگد #ممنی لو دوچ دالی؟ _خب چون #خانوممه دیگه! _ ولی همه بابا ژونیا #دخملیاشونو بیشتل از خانومشون #دوچ دالن!! _ آخه خانومه من با ...

_ #بابا ژونیم؟ جونِ دلم #آتیش پاره؟ _ شِرا شما اینگد #ممنی لو دوچ دالی؟ _خب چون #خانوممه دیگه! _ ولی همه بابا ژونیا #دخملیاشونو بیشتل از خانومشون #دوچ دالن!! _ آخه خانومه من با همه #خانومیای دنیا فرق داره، عشق منه، #یدونس توی دنیا. _ حالا مگه #ممنی شِه ...

۱ شهریور 1395
7K
#ممنی +هوم؟ #ممنی +هوووووووووووم؟ #ممنی +جوووووووووونممممممم بگو توله #ممنی بابایی میگه با دخمل خاله زری بازی نتن لوسه +خب #خب من دوسش دالم +اهوم #آخه بلا بازی کلدن مجبولم نازشو بچشم +خخخخ اهوم #بابایی میگه ...

#ممنی +هوم؟ #ممنی +هوووووووووووم؟ #ممنی +جوووووووووونممممممم بگو توله #ممنی بابایی میگه با دخمل خاله زری بازی نتن لوسه +خب #خب من دوسش دالم +اهوم #آخه بلا بازی کلدن مجبولم نازشو بچشم +خخخخ اهوم #بابایی میگه ناز دخملا رو نچش +عجب #ممنیییییییییییی +جونم #پس چلا بابایی همیشه ناز تولو میچشه و ...

۱ مرداد 1395
12K
#ممنی +هوم؟ #ممنی +هوووووووووووم؟ #ممنی +جوووووووووونممممممم بگو توله #ممنی بابایی میگه با دخمل خاله بازی نتن لوسه +خب #خب من دوسش دالم +اهوم #آخه بلا بازی کلدن مجبولم نازشو بچشم + اهوم #بابایی میگه ناز ...

#ممنی +هوم؟ #ممنی +هوووووووووووم؟ #ممنی +جوووووووووونممممممم بگو توله #ممنی بابایی میگه با دخمل خاله بازی نتن لوسه +خب #خب من دوسش دالم +اهوم #آخه بلا بازی کلدن مجبولم نازشو بچشم + اهوم #بابایی میگه ناز دخملا رو نچش +عجب #ممنیییییییییییی +جونم #پس چلا بابایی همیشه ناز تولو میچشه و میذاله ...

۶ تیر 1395
7K
#بابا ژونیم؟ جونِ دلم #آتیش پاره؟ _ شِرا شما اینگد #ممنی لو دوچ دالی؟ _خب چون #خانوممه دیگه! _ ولی همه بابا ژونیا #دخملیاشونو بیشتل از خانومشون #دوچ دالن!! _ آخه خانومه من با همه ...

#بابا ژونیم؟ جونِ دلم #آتیش پاره؟ _ شِرا شما اینگد #ممنی لو دوچ دالی؟ _خب چون #خانوممه دیگه! _ ولی همه بابا ژونیا #دخملیاشونو بیشتل از خانومشون #دوچ دالن!! _ آخه خانومه من با همه #خانومیای دنیا فرق داره، عشق منه، #یدونس توی دنیا. _ حالا مگه #ممنی شِه #فلقی ...

۲ خرداد 1395
14K
#بابا ژونیم؟ جونِ دلم #آتیش پاره _ شِرا شما اینگد #ممنی لو دوچ دالی؟ _خب چون #خانوممه دیگه! _ ولی همه بابا ژونیا #دخملیاشونو بیشتل از خانومشون #دوچ دالن!! _ آخه خانومه من با همه ...

#بابا ژونیم؟ جونِ دلم #آتیش پاره _ شِرا شما اینگد #ممنی لو دوچ دالی؟ _خب چون #خانوممه دیگه! _ ولی همه بابا ژونیا #دخملیاشونو بیشتل از خانومشون #دوچ دالن!! _ آخه خانومه من با همه #خانومیای دنیا فرق داره، عشق منه، #یدونس توی دنیا. _ حالا مگه #ممنی شِه #فلقی ...

۲۸ اردیبهشت 1395
5K
#بابا ژونیم؟ جونِ دلم #آتیش پاره؟ _ شِرا شما اینگد #ممنی لو دوچ دالی؟ _خب چون #خانوممه دیگه! _ ولی همه بابا ژونیا #دخملیاشونو بیشتل از خانومشون #دوچ دالن!! _ آخه خانومه من با همه ...

#بابا ژونیم؟ جونِ دلم #آتیش پاره؟ _ شِرا شما اینگد #ممنی لو دوچ دالی؟ _خب چون #خانوممه دیگه! _ ولی همه بابا ژونیا #دخملیاشونو بیشتل از خانومشون #دوچ دالن!! _ آخه خانومه من با همه #خانومیای دنیا فرق داره، عشق منه، #یدونس توی دنیا. _ حالا مگه #ممنی شِه #فلقی ...

۲۶ اردیبهشت 1395
4K
#ممنی ممنی؟؟ +ژونم مامان؟؟ بشـــــــون بــوگو نیدام نتُــــنن و بگـــــن چه ناشه چ ناشه.... +چشمم دخملم...وای خدا دخترمممممم عصبانی شد

#ممنی ممنی؟؟ +ژونم مامان؟؟ بشـــــــون بــوگو نیدام نتُــــنن و بگـــــن چه ناشه چ ناشه.... +چشمم دخملم...وای خدا دخترمممممم عصبانی شد

۱۵ فروردین 1395
6K
#ممنی ممنی؟؟ +ژونم مامان؟؟ بشـــــــون بــوگو نیدام نتُــــنن و بگـــــن چه ناشه چ ناشه.... +چشمم دخملم...وای خدا دخترمممممم عصبانی شد

#ممنی ممنی؟؟ +ژونم مامان؟؟ بشـــــــون بــوگو نیدام نتُــــنن و بگـــــن چه ناشه چ ناشه.... +چشمم دخملم...وای خدا دخترمممممم عصبانی شد

۱۵ فروردین 1395
2K
جییییییییییغ♥ـ♥ #ممنـــــــیــ؟ جونهــــ#دلمـــــ؟ #ممنــــــیــــــ موخوام#توپولــــــ بشمـــ:) چیــــــــــــــ؟oـO خـــــــــــــو چلــــــــــا #داد میژنی #ممنی؟:'( خـــــــــو#دیوثکــــــــــمــــ چـــــــرا میــــــخـوای تپــــــلیـــــــ شیــــــــــ؟♥-♥تـــــــــــازه الــــــــانشم تپـــــــــــلیـ خانومـــــــــ#خــــــــانوما♥ـ♥ اوخهـــــــــــ پشــــــــــــ♥ـ♥ــلـــــ همشایمونــــــ دوفتهـــــ اگهــــــ#تپلـــــــیـ نســــــیــ بات اژدبـــــــــــــــــــ♡ـ♡ـــاج نوموتـــــــونمـــــ:( چــــــــــoـOــــــــــــــیــــــــــ؟؟؟؟oـO دلـــــــــــــــطــــ تلـــــــــ:(ــــــدمــ دلـــــــــــــــطــ تلدم #ممنی ...

جییییییییییغ♥ـ♥ #ممنـــــــیــ؟ جونهــــ#دلمـــــ؟ #ممنــــــیــــــ موخوام#توپولــــــ بشمـــ:) چیــــــــــــــ؟oـO خـــــــــــــو چلــــــــــا #داد میژنی #ممنی؟:'( خـــــــــو#دیوثکــــــــــمــــ چـــــــرا میــــــخـوای تپــــــلیـــــــ شیــــــــــ؟♥-♥تـــــــــــازه الــــــــانشم تپـــــــــــلیـ خانومـــــــــ#خــــــــانوما♥ـ♥ اوخهـــــــــــ پشــــــــــــ♥ـ♥ــلـــــ همشایمونــــــ دوفتهـــــ اگهــــــ#تپلـــــــیـ نســــــیــ بات اژدبـــــــــــــــــــ♡ـ♡ـــاج نوموتـــــــونمـــــ:( چــــــــــoـOــــــــــــــیــــــــــ؟؟؟؟oـO دلـــــــــــــــطــــ تلـــــــــ:(ــــــدمــ دلـــــــــــــــطــ تلدم #ممنی :'( #ممنی: '( #پًاسْتــــ❥یــلِ خِرِسْـــــــــــ☆ــــــے موند18روز دیگه به اومدنش سخت میگذره دلتنگم اما....

۲۴ اسفند 1394
2K
جییییییییییغ♥ـ♥ وای خدا♥ـ♥ -#ممنی؟❥ +جون مامانی؟ -ی سی سی بگم؟:) +بگو #شیرین زبونم^_^ -بوبویی چلا همیسه تولو بوچ میتُنه؟•_• +خب چون دوسم داره♥_♥ -بوچ ینی دوست داله؟o_O +اره فداتشم:-* -پس یعنی اون پسله تو کلاسمون ...

جییییییییییغ♥ـ♥ وای خدا♥ـ♥ -#ممنی؟❥ +جون مامانی؟ -ی سی سی بگم؟:) +بگو #شیرین زبونم^_^ -بوبویی چلا همیسه تولو بوچ میتُنه؟•_• +خب چون دوسم داره♥_♥ -بوچ ینی دوست داله؟o_O +اره فداتشم:-* -پس یعنی اون پسله تو کلاسمون منو دوست داله?o_O +چی ?????o_O_O -هیشی هیشی خدافس...~_~ +وایسا ببینمo_o

۱۸ اسفند 1394
2K
#ممنی ... -جون مامانی ؟ +ممنی من پسل همسایلو دوشت دالم .. -اوووووه فسقلمو نگا....خپ بگو ببینم فقط تو دوسش داری ؟؟ +ن خب اونم منو دوشت داله انگدم خوجله موهاچم بلنده ...... -صب کن ...

#ممنی ... -جون مامانی ؟ +ممنی من پسل همسایلو دوشت دالم .. -اوووووه فسقلمو نگا....خپ بگو ببینم فقط تو دوسش داری ؟؟ +ن خب اونم منو دوشت داله انگدم خوجله موهاچم بلنده ...... -صب کن ببینم جقله بهت چی گفته ؟؟؟ +هیشی ممنی تو ببل پالک ببینمش خپ.. -هوووووم +وووی ...

۱۸ بهمن 1394
2K
_#ممنی☺ _#جونم قند عسلم؟ _#یه سی بگم؟ _ #هووم جوجه؟ _#بایت بم قول بدیا باچه؟ _#اووووووووووو! من چه قولی باید بدم جوجه؟؟ _#من آپچی موخام _#چیییی؟!!! جوجه تو آبجی می خوای چی کار!!!؟ _#موخاااااام ممنییییی ...

_#ممنی☺ _#جونم قند عسلم؟ _#یه سی بگم؟ _ #هووم جوجه؟ _#بایت بم قول بدیا باچه؟ _#اووووووووووو! من چه قولی باید بدم جوجه؟؟ _#من آپچی موخام _#چیییی؟!!! جوجه تو آبجی می خوای چی کار!!!؟ _#موخاااااام ممنییییی آپچی دوش دالم _#قند عسلللللم گریه نکن جوجوی من. من واسه تو موندم چه برسه ...

۱۸ دی 1394
9K
#ممنی +هوم؟ #ممنی +هوووووووووووم؟ #ممنی +جوووووووووونممممممم بگو توله #ممنی بابایی میگه با دخمل خاله بازی نتن لوسه +خب #خب من دوسش دالم +اهوم #آخه بلا بازی کلدن مجبولم نازشو بچشم + اهوم #بابایی میگه ناز ...

#ممنی +هوم؟ #ممنی +هوووووووووووم؟ #ممنی +جوووووووووونممممممم بگو توله #ممنی بابایی میگه با دخمل خاله بازی نتن لوسه +خب #خب من دوسش دالم +اهوم #آخه بلا بازی کلدن مجبولم نازشو بچشم + اهوم #بابایی میگه ناز دخملا رو نچش +عجب #ممنیییییییییییی +جونم #پس چلا بابایی همیشه ناز تولو میچشه و میذاله ...

۲۳ مهر 1394
9K
#ممنی +هوم؟ #ممنی +هوووووووووووم؟ #ممنی +جوووووووووونممممممم بگو توله #ممنی بابایی میگه با دخمل خاله بازی نتن لوسه +خب #خب من دوسش دالم +اهوم #آخه بلا بازی کلدن مجبولم نازشو بچشم + اهوم #بابایی میگه ناز ...

#ممنی +هوم؟ #ممنی +هوووووووووووم؟ #ممنی +جوووووووووونممممممم بگو توله #ممنی بابایی میگه با دخمل خاله بازی نتن لوسه +خب #خب من دوسش دالم +اهوم #آخه بلا بازی کلدن مجبولم نازشو بچشم + اهوم #بابایی میگه ناز دخملا رو نچش +عجب #ممنیییییییییییی +جونم #پس چلا بابایی همیشه ناز تولو میچشه و میذاله ...

۱۶ مهر 1394
8K
#ممنی +هوم؟ #ممنی +هوووووووووووم؟ #ممنی +جوووووووووونممممممم بگو توله #ممنی بابایی میگه با دخمل خاله زری بازی نتن لوسه +خب #خب من دوسش دالم +اهوم #آخه بلا بازی کلدن مجبولم نازشو بچشم +خخخخ اهوم #بابایی میگه ...

#ممنی +هوم؟ #ممنی +هوووووووووووم؟ #ممنی +جوووووووووونممممممم بگو توله #ممنی بابایی میگه با دخمل خاله زری بازی نتن لوسه +خب #خب من دوسش دالم +اهوم #آخه بلا بازی کلدن مجبولم نازشو بچشم +خخخخ اهوم #بابایی میگه ناز دخملا رو نچش +عجب #ممنیییییییییییی +جونم #پس چلا بابایی همیشه ناز تولو میچشه و ...

۲۹ شهریور 1394
7K