نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مظلومـ (۱ تصویر)

#مظلومـ ترازمنـ پیدانکردے♪ #کهـ باجوابـ ندادناتـ داغونشـ کنیـ♪ #ایمانتـ دارهـ نفسایـ آخرومیزنهـ♪ #ادامهـ بدهـ بینمـ میتونیـ نابودشـ کنیـ♪ #زجرمیدیـ مجبورمـ سوزناکـ بخونمـ♪ #گناهـ مردمـ چیهـ پایـ آهنگامـ بسوزنـ♪ #پیامامومیخونیـ و جوابـ نمیدیـ♪ #انقدواستـ مینویسمـ تادستامـ ...

#مظلومـ ترازمنـ پیدانکردے♪ #کهـ باجوابـ ندادناتـ داغونشـ کنیـ♪ #ایمانتـ دارهـ نفسایـ آخرومیزنهـ♪ #ادامهـ بدهـ بینمـ میتونیـ نابودشـ کنیـ♪ #زجرمیدیـ مجبورمـ سوزناکـ بخونمـ♪ #گناهـ مردمـ چیهـ پایـ آهنگامـ بسوزنـ♪ #پیامامومیخونیـ و جوابـ نمیدیـ♪ #انقدواستـ مینویسمـ تادستامـ بپوسنـ♪ #ایمـــــــــــــــــانتمــــــــــ♥♪ #imannolove💜💜✌✌♪♪

۱ دی 1395
87