نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مخاطب_فراوان (۴ تصویر)

بـه خنـده هـام نگاه نکنیـد...ازقیـافـه خیلیـاتـون بـدم میـاد #مخاطب_فراوان دوست داشتی به خودت بگیر😂 😉

بـه خنـده هـام نگاه نکنیـد...ازقیـافـه خیلیـاتـون بـدم میـاد #مخاطب_فراوان دوست داشتی به خودت بگیر😂 😉

۷ اسفند 1397
18K
خدایـا... نگـذر از تمـام کسانـی کـه به هـر طریقـی دلـم را شکستند💔 اشکـم را مهمـان گونـه هایـم کـردند... بـرای همـه ی آنهـا آهـی میکشـم کـه آسمـان هفتمـت هـم بلـرزد... چـه برسـد به بُنیـانِ زندگیشـان... #حرف_دل ...

خدایـا... نگـذر از تمـام کسانـی کـه به هـر طریقـی دلـم را شکستند💔 اشکـم را مهمـان گونـه هایـم کـردند... بـرای همـه ی آنهـا آهـی میکشـم کـه آسمـان هفتمـت هـم بلـرزد... چـه برسـد به بُنیـانِ زندگیشـان... #حرف_دل #مخاطب_فراوان

۵ اسفند 1397
17K
those Who Are Silent When Others Are Appressed Are Guilty Of Oppression Themslves. کسانـی کـه در مقابـل ظلـم به دیگـران سکـوت میـکنند,در واقـع در خـود آن ظلـم شـریک انـد... امام علی (ع) #حرف_دل #مخاطب_فراوان

those Who Are Silent When Others Are Appressed Are Guilty Of Oppression Themslves. کسانـی کـه در مقابـل ظلـم به دیگـران سکـوت میـکنند,در واقـع در خـود آن ظلـم شـریک انـد... امام علی (ع) #حرف_دل #مخاطب_فراوان

۲۹ بهمن 1397
12K
#مخاطب_فراوان

#مخاطب_فراوان

۱۰ بهمن 1397
8K