نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قـرمـزه (۲ تصویر)

#شیطونے_همسرانہ😉 ⚽️وقتـی فوتبال میبینیـم😁😃 👧🏻من مطمعنـم که #قـرمـزه میبـره...هه 😒 👨🏻آخه خانمم تو که هیـچی از #فـوتبـال نمیـدونی چی میـگی😂 👧🏻کـی گفـته من هیـچی نمیـدونم #آقـایی😡 👨🏻اگـه راسـت میگی اسـم اون #تیـم قـرمـزا چیـه؟😁 👧🏻دوسـت ...

#شیطونے_همسرانہ😉 ⚽️وقتـی فوتبال میبینیـم😁😃 👧🏻من مطمعنـم که #قـرمـزه میبـره...هه 😒 👨🏻آخه خانمم تو که هیـچی از #فـوتبـال نمیـدونی چی میـگی😂 👧🏻کـی گفـته من هیـچی نمیـدونم #آقـایی😡 👨🏻اگـه راسـت میگی اسـم اون #تیـم قـرمـزا چیـه؟😁 👧🏻دوسـت #نـدارم بـگم اصـلا😡 👨🏻خخخ بلـد نیسـی دیگه #خنگـولکـم😂 👧🏻ایـش بــرو یـکم #تخمـه بیار واسه خانم ...

۷ مرداد 1396
68
من مطمعنـم که #قـرمـزه میبـره...هه آخه تـوله تو که هیـچی از #فـوتبـال نمیـدونی چی میـگی کـی گفـته من هیـچی نمیـدونم #آقـایی اگـه راسـت میگی اسـم اون #تیـم قـرمـزا چیـه؟ دوسـت #نـدارم بـگم...به تو چـه اصـلا ...

من مطمعنـم که #قـرمـزه میبـره...هه آخه تـوله تو که هیـچی از #فـوتبـال نمیـدونی چی میـگی کـی گفـته من هیـچی نمیـدونم #آقـایی اگـه راسـت میگی اسـم اون #تیـم قـرمـزا چیـه؟ دوسـت #نـدارم بـگم...به تو چـه اصـلا خخخ بلـد نیسـی دیگه #خنگـولکـم ایـش بــرو یـکم #تخمـه بیار بـابا چشـم خـانـومه #بازنـده بازنـده ...

۲۸ اردیبهشت 1395
82