نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قرارداد_کارگر (۱ تصویر)

#قرارداد_کارگر 📝کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید و... دریافت ...

#قرارداد_کارگر 📝کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید و... دریافت می کند را حق السعی می نامند. 💰مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر ...

۱۱ آبان 1397
552