نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فصل_اول (۲۰ تصویر)

🔘فصل دوم (فصل ازادگی) 🏴منبر ‌| بصیرت برای همه لینک دانلود مستقیم صوت👇👇👇 http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/10689/13890916_2738_128k.mp3 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 🏴عزاداری | تاختن حر تا بهشت لینک دانلود مستقیم صوت👇👇👇 http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/10688/13890916_2737_128k.mp3 ➖ ➖ ➖ ➖ ...

🔘فصل دوم (فصل ازادگی) 🏴منبر ‌| بصیرت برای همه لینک دانلود مستقیم صوت👇👇👇 http://farsi.khamenei.ir/nd... ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 🏴عزاداری | تاختن حر تا بهشت لینک دانلود مستقیم صوت👇👇👇 http://farsi.khamenei.ir/nd... ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 🏴بی‌خواص | قسمت اول | طلحة بن عبیدالله لینک دانلود مستقیم صوت👇👇👇 http://farsi.khamenei.ir/nd... ...

۲۰ شهریور 1397
157
🔘فصل اول (فصل بی وفایی) 🏴منبر ‌| سرانجام نامه های کوفیان لینک دانلود مستقیم صوت 👇👇👇 http://s15.khamenei.ir/ndata/news/10681/13890915_2736_128k.mp3 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 🏴عزاداری | میوه های رسیده کوفه لینک دانلود مستقیم صوت 👇👇👇 http://s15.khamenei.ir/ndata/news/10680/13890915_2735_128k.mp3 ...

🔘فصل اول (فصل بی وفایی) 🏴منبر ‌| سرانجام نامه های کوفیان لینک دانلود مستقیم صوت 👇👇👇 http://s15.khamenei.ir/ndat... ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 🏴عزاداری | میوه های رسیده کوفه لینک دانلود مستقیم صوت 👇👇👇 http://s15.khamenei.ir/ndat... ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 🏴 بعثت خون | نقش خواص لینک دانلود مستقیم ...

۲۰ شهریور 1397
152
🔘 فصل دوم (فصل ازادگی) 🏴 منبر ‌| بصیرت برای همه http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/10689/13890916_2738_128k.mp3 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 🏴 عزاداری | تاختن حر تا بهشت http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/10688/13890916_2737_128k.mp3 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 🏴 بی‌خواص | ...

🔘 فصل دوم (فصل ازادگی) 🏴 منبر ‌| بصیرت برای همه http://farsi.khamenei.ir/nd... ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 🏴 عزاداری | تاختن حر تا بهشت http://farsi.khamenei.ir/nd... ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 🏴 بی‌خواص | قسمت اول | طلحة بن عبیدالله http://farsi.khamenei.ir/nd... ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ #فصل_اول#فصل_بی_وفای#نامه_های_کوفیان#میوه_های_رسیده_کوفه#بعثت_خون#نقش_خواص#منبر#عزاداری

۲۰ شهریور 1397
114
🔘 فصل اول (فصل بی وفایی) 🏴 منبر ‌| سرانجام نامه های کوفیان لینک دانلود مستقیم صوت 👇 http://s15.khamenei.ir/ndata/news/10681/13890915_2736_128k.mp3 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 🏴 عزاداری | میوه های رسیده کوفه لینک دانلود مستقیم ...

🔘 فصل اول (فصل بی وفایی) 🏴 منبر ‌| سرانجام نامه های کوفیان لینک دانلود مستقیم صوت 👇 http://s15.khamenei.ir/ndat... ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 🏴 عزاداری | میوه های رسیده کوفه لینک دانلود مستقیم صوت 👇 http://s15.khamenei.ir/ndat... ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 🏴 بعثت خون | نقش خواص ...

۲۰ شهریور 1397
122
#فصل_اول #خواب##نویسندگی#کتاب #رمان #نویسنده #شاعر #شعرنو #شعرسپید #دفترخاطره#کتابخانه #خاکستره_ذهنه_یک_نویسنده

#فصل_اول #خواب##نویسندگی#کتاب #رمان #نویسنده #شاعر #شعرنو #شعرسپید #دفترخاطره#کتابخانه #خاکستره_ذهنه_یک_نویسنده

۲۱ اسفند 1395
29
ضبط چهارم6:20؛4/10/93 آآ...نترس خمیاره کشیدم. وای خداخیلی خوابم میاد،زیادوقت ندارم صحبت کنم.. ولی دیشب اون خوابوندیدم.خودش یه پیشرفته.بایدبرم حموم وراه بیفتم برم دانشگاه، سه تاکلاس دارم تاعصردانشگاهم..حوصلم سرمیره...هی سراین کلاس بنویس هی سراون کلاس بنویس،استادهای ...

ضبط چهارم6:20؛4/10/93 آآ...نترس خمیاره کشیدم. وای خداخیلی خوابم میاد،زیادوقت ندارم صحبت کنم.. ولی دیشب اون خوابوندیدم.خودش یه پیشرفته.بایدبرم حموم وراه بیفتم برم دانشگاه، سه تاکلاس دارم تاعصردانشگاهم..حوصلم سرمیره...هی سراین کلاس بنویس هی سراون کلاس بنویس،استادهای مذخرف عقده ای... 12:24 =:به آقای شیپوری بگوبرای من شیربریزه توقهوه. _:عع سحربازتواینوازکیف درآوردی ،:عع ...

۱۸ اسفند 1395
21
ضبط سوم9:00؛3/10/93 بازم همون خواب. نمیدونم تعبیرش چیه...!اذیتم میکنه. هنوزدلم میخوادبخوابم. ولی قیافه ی پسره میادجلوچشمم کاش ازش میپرسیدم اسمش چیه..!فکرکنم دیوونه شدم خیلی اختلاف داریم اون دیوونست ازم کوچیکتره..واای من چی دارم میگم عه. ...

ضبط سوم9:00؛3/10/93 بازم همون خواب. نمیدونم تعبیرش چیه...!اذیتم میکنه. هنوزدلم میخوادبخوابم. ولی قیافه ی پسره میادجلوچشمم کاش ازش میپرسیدم اسمش چیه..!فکرکنم دیوونه شدم خیلی اختلاف داریم اون دیوونست ازم کوچیکتره..واای من چی دارم میگم عه. 12:17 عروس.سک قشنگ م..من قرمزپوشیده توت..تخت خوا.. اب ..: سماانننه مگه نگفتم به اون ضبط ...

۱۰ اسفند 1395
20
:چراابراانقدرصاف شدن _:شایدخداجاشوپهن کرده.... #فصل_اول #خواب#نویسندگی#کتاب #رمان #نویسنده #شاعر #دفترخاطره#کتابخانه #خاکستره_ذهنه_یک_نویسنده

:چراابراانقدرصاف شدن _:شایدخداجاشوپهن کرده.... #فصل_اول #خواب#نویسندگی#کتاب #رمان #نویسنده #شاعر #دفترخاطره#کتابخانه #خاکستره_ذهنه_یک_نویسنده

۴ اسفند 1395
19
13:01 واای نمیدونی چی شدازدانشگاه داشتم میومدم به سمت خونه یه پسره نشسته بودروزمین سرش روزانوهاش وگریه میکردبهش نگاه کردم ترسیدم ولی ازکنجکاوی داشتم میمردم گفتم:آقاپسرچراگریه میکنی گفت:مامان بابام پروازکردن منم منتظرپروازم ولی بالام نیستن ...

13:01 واای نمیدونی چی شدازدانشگاه داشتم میومدم به سمت خونه یه پسره نشسته بودروزمین سرش روزانوهاش وگریه میکردبهش نگاه کردم ترسیدم ولی ازکنجکاوی داشتم میمردم گفتم:آقاپسرچراگریه میکنی گفت:مامان بابام پروازکردن منم منتظرپروازم ولی بالام نیستن گفتم:دیوونه ای؟ گفت:آن که به دنیاآمددیوانه است بعدبلندشدبه کفشهام نگاه کردودورم چرخیدورفت. به چشم خواهری ...

۳ اسفند 1395
19
فصل_1 مگه میشه؟من؟اینجاکجاست؟خدایامنکه به کسی بدی نکردم چراحس میکنم توجهنمم؟ ضبط اول_7:30؛1/10/95 خواب بدی دیدم نمیدونم چراولی خیلی واقعی بودعرق کردم انگارمرده بودم...!!! بایدصبحانه بخورم بعدبرم دانشگاه دیرم شده کلاس دارم بااستادعلی پورسرسخت ترین استادتودانشگاه...!! ...

فصل_1 مگه میشه؟من؟اینجاکجاست؟خدایامنکه به کسی بدی نکردم چراحس میکنم توجهنمم؟ ضبط اول_7:30؛1/10/95 خواب بدی دیدم نمیدونم چراولی خیلی واقعی بودعرق کردم انگارمرده بودم...!!! بایدصبحانه بخورم بعدبرم دانشگاه دیرم شده کلاس دارم بااستادعلی پورسرسخت ترین استادتودانشگاه...!! 8:15 چه استادخنگی آخه توکه میدونی بچه هامثل مجسمه دارن به تخته نگاه میکنن چرابی ...

۲۹ بهمن 1395
19
رمان عاشقانه #نم_نم_عشق (۳) #فصل_اول مهســو پسره همونجور که سرش پایین بود گف:پدرتون فرمودن داخل منتظرباشم چن دقیقه دیگ میرسن... +اوکی بیاتو اومد داخل درو پشت سرش بستم...راستش ترسیدم ببرمش داخل خونه..درسته مسیحی بودیم ولی ...

رمان عاشقانه #نم_نم_عشق (۳) #فصل_اول مهســو پسره همونجور که سرش پایین بود گف:پدرتون فرمودن داخل منتظرباشم چن دقیقه دیگ میرسن... +اوکی بیاتو اومد داخل درو پشت سرش بستم...راستش ترسیدم ببرمش داخل خونه..درسته مسیحی بودیم ولی منم یه دخترم... ترجیح دادم بزارم توی حیاط منتظرباشه... بادست به آلاچیق اشاره کردم و ...

۱۰ بهمن 1395
69
رمان عاشقانه #نم_نم_عشق (۲) #فصل_اول وسطای خواب شیرینم بودم که صدای آیفون بلند شد... تف به من که خوابم سبکه ایفونو ورداشتم یه پسر بود که پشتش به آیفون بود و من دیدی بش نداشتم... ...

رمان عاشقانه #نم_نم_عشق (۲) #فصل_اول وسطای خواب شیرینم بودم که صدای آیفون بلند شد... تف به من که خوابم سبکه ایفونو ورداشتم یه پسر بود که پشتش به آیفون بود و من دیدی بش نداشتم... +کیه؟؟ پسرکه صدای بمی داش همونجورپشت به من گف _سلام،میشه چن لحظه تشریف بیارید دم ...

۸ بهمن 1395
67
رمان عاشقانه #نم_نم_عشق (۱) #فصل_اول روزهایم راورق میزنم.. در لابلای ورق های هزار رنگ این دفتر هرازگاهی بوی خوشتری به مشامم میرسد.. گاهی رنگهایم زیباترند.. من،دخترسرسخت سرنوشت خودم.. روایتگر روزهای خوشبوی زندگی هستم... روایتگر #نم‌نم‌عشق ...

رمان عاشقانه #نم_نم_عشق (۱) #فصل_اول روزهایم راورق میزنم.. در لابلای ورق های هزار رنگ این دفتر هرازگاهی بوی خوشتری به مشامم میرسد.. گاهی رنگهایم زیباترند.. من،دخترسرسخت سرنوشت خودم.. روایتگر روزهای خوشبوی زندگی هستم... روایتگر #نم‌نم‌عشق ____________ _وااای خدا..یکی نیس بگه دختر،آخه آبت نبود،نونت نبود جامعه شناسی خوندنت چی بود؟؟ +چقدغرمیزننننی ...

۷ بهمن 1395
91
به نام خدا سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_اول : ولادت و حسب و نسب #قسمت_ششم و پایانی فصل اول : اشعار زیادی از #ابوطالب در #مدح #پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مانده است که ...

به نام خدا سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_اول : ولادت و حسب و نسب #قسمت_ششم و پایانی فصل اول : اشعار زیادی از #ابوطالب در #مدح #پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مانده است که #اسلام وی از مضمون آنها کاملا روشن و هویداست چنان که به آن حضرت خطاب ...

۲۷ تیر 1395
81
به نام خدا سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_اول : ولادت و حسب و نسب #قسمت_پنجم : #خداپرستی و اسلام آوردن #فاطمه_بنت_اسد و #ابوطالب نیز از روایات گذشته معلوم میشود که آنها در جاهلیت موحد بوده و ...

به نام خدا سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_اول : ولادت و حسب و نسب #قسمت_پنجم : #خداپرستی و اسلام آوردن #فاطمه_بنت_اسد و #ابوطالب نیز از روایات گذشته معلوم میشود که آنها در جاهلیت موحد بوده و برای تعیین نام فرزند خود بدرگاه خدا استغاثه نموده‏اند، #فاطمه_بنت_اسد برای #رسول اکرم صلی الله ...

۲۶ تیر 1395
63
به نام خدا سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_اول : ولادت و حسب و نسب #قسمت_چهارم : #علمای بزرگ #اهل_سنت نیز در کتب خود به همین مطلب اشاره کرده ‏اند و محمد بن یوسف گنجی #شافعی با ...

به نام خدا سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_اول : ولادت و حسب و نسب #قسمت_چهارم : #علمای بزرگ #اهل_سنت نیز در کتب خود به همین مطلب اشاره کرده ‏اند و محمد بن یوسف گنجی #شافعی با تغییر چند لفظ و کلمه در کفایة الطالب چنین مینویسد که در پاسخ تقاضای ابوطالب ...

۲۵ تیر 1395
150
به نام خدا سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_اول : ولادت و حسب و نسب #قسمت_سوم : چنین #افتخار منحصر بفردی که برای علی علیه السلام در اثر #ولادت در اندرون #کعبه حاصل شده است بر احدی ...

به نام خدا سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_اول : ولادت و حسب و نسب #قسمت_سوم : چنین #افتخار منحصر بفردی که برای علی علیه السلام در اثر #ولادت در اندرون #کعبه حاصل شده است بر احدی از عموم افراد بشر چه در گذشته و چه در آینده بدست نیامده است و ...

۲۴ تیر 1395
39
به نام خدا سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_اول : ولادت و حسب و نسب #قسمت_دوم : شیخ صدوق و فتال نیشابوری از یزید بن قعنب روایت کرده‏ اند که گفت: من با عباس بن عبد المطلب ...

به نام خدا سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_اول : ولادت و حسب و نسب #قسمت_دوم : شیخ صدوق و فتال نیشابوری از یزید بن قعنب روایت کرده‏ اند که گفت: من با عباس بن عبد المطلب و گروهی از عبدالعزی در کنار خانه خدا نشسته بودیم که فاطمه بنت اسد #مادر_امیرالمؤمنین ...

۲۳ تیر 1395
34
به نام خدا با توجه به اینکه برخی از دوستان و محبین #امیرالمؤمنین_حیدر طرحی #تا_غدیر را شروع کرده‌اند، بر آن شدم تا در سلسله پستهایی با موضوع #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت به بیان مطالبی پیرامون این امام مظلوم ...

به نام خدا با توجه به اینکه برخی از دوستان و محبین #امیرالمؤمنین_حیدر طرحی #تا_غدیر را شروع کرده‌اند، بر آن شدم تا در سلسله پستهایی با موضوع #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت به بیان مطالبی پیرامون این امام مظلوم شیعیان بپردازم. #فصل_اول : ولادت و حسب و نسب #قسمت_اول : بنا به نوشته مورخین ...

۲۲ تیر 1395
44
به نام خدا با توجه به اینکه برخی از دوستان و محبین #امیرالمؤمنین_حیدر طرحی #تا_غدیر را شروع کرده‌اند، بر آن شدم تا در سلسله پستهایی با موضوع #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت به بیان مطالبی پیرامون این امام مظلوم ...

به نام خدا با توجه به اینکه برخی از دوستان و محبین #امیرالمؤمنین_حیدر طرحی #تا_غدیر را شروع کرده‌اند، بر آن شدم تا در سلسله پستهایی با موضوع #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت به بیان مطالبی پیرامون این امام مظلوم شیعیان بپردازم. #فصل_اول : ولادت و حسب و نسب #قسمت_اول : بنا به نوشته مورخین ...

۲۲ تیر 1395
34