نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فرهنگشان (۱ تصویر)

#انسان_ها به میزان حقارتشان #توهین میکنند، به میزان #فرهنگشان #عشق میورزند ، و به میزان #کمبودهایشان #آزارت میدهند... هرچه #حقیرتر باشند، 👈 بیشتر توهین میکنند تا حقارتشان را جبران کنند! هر چه فرهنگشان #غنی_تر باشد، ...

#انسان_ها به میزان حقارتشان #توهین میکنند، به میزان #فرهنگشان #عشق میورزند ، و به میزان #کمبودهایشان #آزارت میدهند... هرچه #حقیرتر باشند، 👈 بیشتر توهین میکنند تا حقارتشان را جبران کنند! هر چه فرهنگشان #غنی_تر باشد، 👈 بیشتر به دیگران عشق هدیه میدهند ... و هرچه هویّتشان عمیق تر باشد #محترمانه ...

۶ آبان 1396
97