نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

غمگینعـ (۱ تصویر)

تقـصیر #منـ بودعـ 💔 🙍 🏻 #حالتـ ویرونعـ ❄ ️🌀 دنیایعـ #ما دوتـا 👫 🌈 همیشعـ #غمگینعـ 🌑 🖐 🏻 #گریعـ نکنـ دیگعـ 😔 💛 #دنیـا همینعــ 🌎 🌸

تقـصیر #منـ بودعـ 💔 🙍 🏻 #حالتـ ویرونعـ ❄ ️🌀 دنیایعـ #ما دوتـا 👫 🌈 همیشعـ #غمگینعـ 🌑 🖐 🏻 #گریعـ نکنـ دیگعـ 😔 💛 #دنیـا همینعــ 🌎 🌸

۲۸ آبان 1396
211