نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عینی (۱۱ تصویر)

الهی‌به‌شناخت‌تو‌زندگانیم،به‌نام‌تو‌آبادانیم،به‌یاد‌تو‌شاانیم‌و‌به‌یافت‌تو‌ناتوانیم. (خواجه عبدالله) #عینی #seyedeh

الهی‌به‌شناخت‌تو‌زندگانیم،به‌نام‌تو‌آبادانیم،به‌یاد‌تو‌شاانیم‌و‌به‌یافت‌تو‌ناتوانیم. (خواجه عبدالله) #عینی #seyedeh

۳ هفته پیش
3K
ها یروحی شوکت یصفالج #حبیب شوکت أشوفن #عینی ما تبجی #ندم کتلج #الیعشک تره عمره #کصیر وباجر #بحسرات یکضیها و #ألم شکد #بنیتی أحلام یاروحی #شجاج وهو #معروف الیحب عایش #وهم #کافی کلبی أتبهذل ودومه ...

ها یروحی شوکت یصفالج #حبیب شوکت أشوفن #عینی ما تبجی #ندم کتلج #الیعشک تره عمره #کصیر وباجر #بحسرات یکضیها و #ألم شکد #بنیتی أحلام یاروحی #شجاج وهو #معروف الیحب عایش #وهم #کافی کلبی أتبهذل ودومه #علیل وکافی حتی #الحیل یاروحی #أنهدم ذاک #قیس شکد ترف حب #لیلی حیل.. #وتالی موقفهم ...

۷ آذر 1398
778
ها یروحی شوکت یصفالج #حبیب شوکت أشوفن #عینی ما تبجی #ندم کتلج #الیعشک تره عمره #کصیر وباجر #بحسرات یکضیها و #ألم شکد #بنیتی أحلام یاروحی #شجاج وهو #معروف الیحب عایش #وهم #کافی کلبی أتبهذل ودومه ...

ها یروحی شوکت یصفالج #حبیب شوکت أشوفن #عینی ما تبجی #ندم کتلج #الیعشک تره عمره #کصیر وباجر #بحسرات یکضیها و #ألم شکد #بنیتی أحلام یاروحی #شجاج وهو #معروف الیحب عایش #وهم #کافی کلبی أتبهذل ودومه #علیل وکافی حتی #الحیل یاروحی #أنهدم ذاک #قیس شکد ترف حب #لیلی حیل.. #وتالی موقفهم ...

۶ تیر 1398
404
ابکثر مامشتول ونطر #تجینی خظر دغل بلگاع من مجره #عینی#

ابکثر مامشتول ونطر #تجینی خظر دغل بلگاع من مجره #عینی#

۱۵ فروردین 1398
25
#اشحلات #الصفنه #لوجانت بسم واحد #عزیز #وینک من أسمع #أسمک یلتفت #کلبی کبل #عینی

#اشحلات #الصفنه #لوجانت بسم واحد #عزیز #وینک من أسمع #أسمک یلتفت #کلبی کبل #عینی

۳ آذر 1396
67
اکو #صاحب طاح ماخلانی #اطیح واکو صاحب طاح من #عینی ومشه واکو #صاحب والنعم یتسمه #اخوی واکو #صاحب صار بس #بالدردشة

اکو #صاحب طاح ماخلانی #اطیح واکو صاحب طاح من #عینی ومشه واکو #صاحب والنعم یتسمه #اخوی واکو #صاحب صار بس #بالدردشة

۳۰ مرداد 1396
97
اسوی زین #للناس ومحد ماذڪر #زینی شُڪد مابیه هسه هموم طاحٺ ناس من #عینیَ 🚶🚶✋

اسوی زین #للناس ومحد ماذڪر #زینی شُڪد مابیه هسه هموم طاحٺ ناس من #عینیَ 🚶🚶✋

۳۰ خرداد 1396
48
ما ینطینی کلبی ازعل #ویاک بس ان شاء ألًلًـًـً☝ـًـًه کلبی #ینطینی اتوقع یجی فد یوم و #انساک بس اتمنۍ اموت وما #یجینی اعرفک مو الی بس انی #اهواک لان انت الوحید ٲلمالی #عینی

ما ینطینی کلبی ازعل #ویاک بس ان شاء ألًلًـًـً☝ـًـًه کلبی #ینطینی اتوقع یجی فد یوم و #انساک بس اتمنۍ اموت وما #یجینی اعرفک مو الی بس انی #اهواک لان انت الوحید ٲلمالی #عینی

۲۰ بهمن 1395
127
اسوی زین #للناس ومحد ماذڪر #زینی شُڪد مابیه هسه هموم طاحٺ ناس من #عینیَ 🚶🚶✋

اسوی زین #للناس ومحد ماذڪر #زینی شُڪد مابیه هسه هموم طاحٺ ناس من #عینیَ 🚶🚶✋

۱ شهریور 1395
88
#شصار؟ #لیش؟ #شلون؟ #معقوله!! #محال. ما اصدک #تختلف_نیاتنه. ذنی: #راحن ذنی: #طاحن ذنی: #هیج خلی #نحسبهن عدل #حسراتنه واکفه بنص #عینی ذیج #الذکریات #وجدمی واکف یم اثر #خطواتنه احنه #واحد کلمه صارلهه #سنین منین #طلعت ...

#شصار؟ #لیش؟ #شلون؟ #معقوله!! #محال. ما اصدک #تختلف_نیاتنه. ذنی: #راحن ذنی: #طاحن ذنی: #هیج خلی #نحسبهن عدل #حسراتنه واکفه بنص #عینی ذیج #الذکریات #وجدمی واکف یم اثر #خطواتنه احنه #واحد کلمه صارلهه #سنین منین #طلعت کلمه #اثنیناتنه

۳۰ دی 1394
149
چشمم#عینی#my eys

چشمم#عینی#my eys

۲۵ دی 1394
26