نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عطایی (۲ تصویر)

وابستہ ام بہ ادم هاے مجـازے کـہ گاهی حتی نامـشان را هــم نمےدانـم اما دلتنگ میشوم براے نوشتہ هایشان کہ گهگاه لابہ لاے واژه واژه شان زندگی میڪنیم #عطایی

وابستہ ام بہ ادم هاے مجـازے کـہ گاهی حتی نامـشان را هــم نمےدانـم اما دلتنگ میشوم براے نوشتہ هایشان کہ گهگاه لابہ لاے واژه واژه شان زندگی میڪنیم #عطایی

۲۷ اردیبهشت 1396
3K
کلنا عباسک یا زینب آدرس مزار شهدای مدافع حرم #شهید#مدافع_حرم#آدرس#مزار# ##عزیزی#باقری#شهریاری#مشجری#زمانی# کاظم_زاده#زمانی#غفاری#میردوستی#موسوی#ترک#امرایی#عطایی#خلیلی#قربانی#حمیدی#محمد_خانی #عسگری#مداوری##

کلنا عباسک یا زینب آدرس مزار شهدای مدافع حرم #شهید#مدافع_حرم#آدرس#مزار# ##عزیزی#باقری#شهریاری#مشجری#زمانی# کاظم_زاده#زمانی#غفاری#میردوستی#موسوی#ترک#امرایی#عطایی#خلیلی#قربانی#حمیدی#محمد_خانی #عسگری#مداوری##

۱۴ آذر 1394
3K