نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عاشِق (۳ تصویر)

مادَرَم سه قانون داشت:: #عاشِق شُو..عاشِق بِمان.و َعاشِق بِمیر #بابا_میخَندید وَ مِثلِ تمامِ مَردهایِ آن روزی عِشق را کیلویی چَند صِدا می زَد #خواهَرَم... قانونِ اَوَّل را خیلی دوست داشت آنقَدر زیادکه هَر روز لابه ...

مادَرَم سه قانون داشت:: #عاشِق شُو..عاشِق بِمان.و َعاشِق بِمیر #بابا_میخَندید وَ مِثلِ تمامِ مَردهایِ آن روزی عِشق را کیلویی چَند صِدا می زَد #خواهَرَم... قانونِ اَوَّل را خیلی دوست داشت آنقَدر زیادکه هَر روز لابه لایِ فُرمول های ریاضی و حِساب چَند بار مُرورَش میکرد تا شایَدمَردی پِیدا شَوَد بَرای ...

۱ روز پیش
9K
#مَعشوقه بودن ، سختر از #عاشِق بودنه تو وَقتی #عاشِقی مسئول خودِت در برابرِ حِس ها و احوالاتِ خودتی .. مسئول هم نباشی در نهایَت به خودت آسیب رسوندی امّا زمانی که معشوقه ای مسئولیتِ ...

#مَعشوقه بودن ، سختر از #عاشِق بودنه تو وَقتی #عاشِقی مسئول خودِت در برابرِ حِس ها و احوالاتِ خودتی .. مسئول هم نباشی در نهایَت به خودت آسیب رسوندی امّا زمانی که معشوقه ای مسئولیتِ کسی به عُهدته که حاضِره بِمیره اگه بهش بگی بِمیر همه ی فکرش پیشِ توءِ ...

۲۰ مرداد 1398
25K
#مَعشوقه بودن ، سختر از #عاشِق بودنه تو وَقتی #عاشِقی مسئول خودِت در برابرِ حِس ها و احوالاتِ خودتی .. مسئول هم نباشی در نهایَت به خودت آسیب رسوندی امّا زمانی که معشوقه ای مسئولیتِ ...

#مَعشوقه بودن ، سختر از #عاشِق بودنه تو وَقتی #عاشِقی مسئول خودِت در برابرِ حِس ها و احوالاتِ خودتی .. مسئول هم نباشی در نهایَت به خودت آسیب رسوندی امّا زمانی که معشوقه ای مسئولیتِ کسی به عُهدته که حاضِره بِمیره اگه بهش بگی بِمیر همه ی فکرش پیشِ توءِ ...

۱۹ مرداد 1398
27K