نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

طریقه (۳ تصویر)

#ماصدک #تحبنی #الیحب #لیش #یروح😢 #ولیش #بنص #طریقه #ویخلف #بوعده😔 #موهیج #العشک #خلینی #افهمک #زین😔 #عقلک #مافهم #معنه #العشک #بعده😔 #الیحب #ینتضر #ویموت #حته #یعیش😔 #مایترک #حبیبه #بنص #ألم

#ماصدک #تحبنی #الیحب #لیش #یروح😢 #ولیش #بنص #طریقه #ویخلف #بوعده😔 #موهیج #العشک #خلینی #افهمک #زین😔 #عقلک #مافهم #معنه #العشک #بعده😔 #الیحب #ینتضر #ویموت #حته #یعیش😔 #مایترک #حبیبه #بنص #ألم

۱۵ آبان 1396
428
#طریقه #معذرت #خانم #تقصیر

#طریقه #معذرت #خانم #تقصیر

۱۵ اردیبهشت 1395
165
#طریقه بافت مایو برای بافت مایو از پشت شورت شروع میکنیم تقریبا اندازه 27 سانت زنجیر میزنیم و بافت پایه بلند میزنیم وتو هر زنجیر یک پایه بلند تا دو ردیف میبافیم سپس ردیف سوم ...

#طریقه بافت مایو برای بافت مایو از پشت شورت شروع میکنیم تقریبا اندازه 27 سانت زنجیر میزنیم و بافت پایه بلند میزنیم وتو هر زنجیر یک پایه بلند تا دو ردیف میبافیم سپس ردیف سوم از دو طرف 2 دونه کم میکنیم یعنی تو هر ردیف چهارتا کم میشه و ...

۱۸ آبان 1394
498