نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شـــکســـتن (۴ تصویر)

منـــم یه زمـــانی دخـــتر #خـــوبی بودم :) دخـــتری که #فحش دادن بـــلـــد نبود :) دختـــری که #دل #شـــکســـتن بلد نبود:) دختری که اعصـــاب #آرومی داشـــت :) کـــلی #امیدوار بودم :) کلاً دخـــتر #آرومی بودم ☺️ ...

منـــم یه زمـــانی دخـــتر #خـــوبی بودم :) دخـــتری که #فحش دادن بـــلـــد نبود :) دختـــری که #دل #شـــکســـتن بلد نبود:) دختری که اعصـــاب #آرومی داشـــت :) کـــلی #امیدوار بودم :) کلاً دخـــتر #آرومی بودم ☺️ #امـــــــــــــــا☝️ الان یه آدم #عـــصـــبی شدم😡 یه آدم #لجباز و #یه #دنـــده شدم😒 یه دختری ...

۱۷ آذر 1396
10K
منـــم یه زمـــانی دخـــتر #خـــوبی بودم دخـــتری که #فحش دادن بـــلـــد نبود دختـــری که #دل #شـــکســـتن بلد نبود دختری که اعصـــاب #آرومی داشـــت کـــلی #امیدوار بودم کلاً دخـــتر #آرومی بودم #امـــــــــــــــا الان یه آدم #عـــصـــبی ...

منـــم یه زمـــانی دخـــتر #خـــوبی بودم دخـــتری که #فحش دادن بـــلـــد نبود دختـــری که #دل #شـــکســـتن بلد نبود دختری که اعصـــاب #آرومی داشـــت کـــلی #امیدوار بودم کلاً دخـــتر #آرومی بودم #امـــــــــــــــا الان یه آدم #عـــصـــبی شدم یه آدم #لجباز و #یه #دنـــده شدم یه دختری شدم که گاهی وقتا جوری ...

۱۵ اردیبهشت 1395
8K
منـــم یه زمـــانی دخـــتر #خـــوبی بودم دخـــتری که #فحش دادن بـــلـــد نبود دختـــری که #دل #شـــکســـتن بلد نبود دختری که اعصـــاب #آرومی داشـــت کـــلی #امیدوار بودم کلاً دخـــتر #آرومی بودم☺️ #امـــــــــــــــا☝️ الان یه آدم #عـــصـــبی ...

منـــم یه زمـــانی دخـــتر #خـــوبی بودم دخـــتری که #فحش دادن بـــلـــد نبود دختـــری که #دل #شـــکســـتن بلد نبود دختری که اعصـــاب #آرومی داشـــت کـــلی #امیدوار بودم کلاً دخـــتر #آرومی بودم☺️ #امـــــــــــــــا☝️ الان یه آدم #عـــصـــبی شدم یه آدم #لجباز و #یه #دنـــده شدم یه دختری شدم که گاهی وقتا جوری ...

۵ دی 1394
6K
منـــم یه زمـــانی دخـــتر #خـــوبی بودم دخـــتری که #فحش دادن بـــلـــد نبود دختـــری که #دل #شـــکســـتن بلد نبود دختری که اعصـــاب #آرومی داشـــت کـــلی #امیدوار بودم کلاً دخـــتر #آرومی بودم #امـــــــــــــــا الان یه آدم #عـــصـــبی ...

منـــم یه زمـــانی دخـــتر #خـــوبی بودم دخـــتری که #فحش دادن بـــلـــد نبود دختـــری که #دل #شـــکســـتن بلد نبود دختری که اعصـــاب #آرومی داشـــت کـــلی #امیدوار بودم کلاً دخـــتر #آرومی بودم #امـــــــــــــــا الان یه آدم #عـــصـــبی شدم یه آدم #لجباز و #یه #دنـــده شدم یه دختری شدم که گاهی وقتا جوری ...

۱۶ مهر 1394
9K