نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شاه_نرفت (۳ تصویر)

🔴📣 #شاه_نرفت .❌✍️اگر مسئولی در جمهوری اسلامی هفته ای چند بار در استخر فرح_پهلوی شنا میکند یعنی هنوز شاه نرفته است اگر مسئولی در جمهوری اسلامی که سی و چند سال کار دولتی داشته و ...

🔴📣 #شاه_نرفت .❌✍️اگر مسئولی در جمهوری اسلامی هفته ای چند بار در استخر فرح_پهلوی شنا میکند یعنی هنوز شاه نرفته است اگر مسئولی در جمهوری اسلامی که سی و چند سال کار دولتی داشته و درآمدش مشخص است دارای ثروت_نجومی شده یعنی هنوز شاه نرفته است اگر در جمهور ی ...

۹ بهمن 1396
9K
🔴📣 #شاه_نرفت . ❌✍️اگر مسئولی در جمهوری اسلامی هفته ای چند بار در استخر فرح_پهلوی شنا میکند یعنی هنوز شاه نرفته است اگر مسئولی در جمهوری اسلامی که سی و چند سال کار دولتی داشته ...

🔴📣 #شاه_نرفت . ❌✍️اگر مسئولی در جمهوری اسلامی هفته ای چند بار در استخر فرح_پهلوی شنا میکند یعنی هنوز شاه نرفته است اگر مسئولی در جمهوری اسلامی که سی و چند سال کار دولتی داشته و درآمدش مشخص است دارای ثروت_نجومی شده یعنی هنوز شاه نرفته است اگر در جمهور ...

۲۷ دی 1396
4K
#شاه_رفت ... نه! #شاه_نرفت ...! هَـنـوز شـاه نَـرفـتـه است! . اگـر مَـسئـولـی در #جمهوری_اسلامی هَـفـتـه ای چَـنـدبـار در اِسـتَخـرِ #فرح_پهلوی شِـنـا مـیـکُـنـد!! یَـعـنـی شـاه نَـرفـتـه است ! . اگـر مَـسـئـولـی در جُـمـهـوریِ اِسـلامـی کـه 30 ...

#شاه_رفت ... نه! #شاه_نرفت ...! هَـنـوز شـاه نَـرفـتـه است! . اگـر مَـسئـولـی در #جمهوری_اسلامی هَـفـتـه ای چَـنـدبـار در اِسـتَخـرِ #فرح_پهلوی شِـنـا مـیـکُـنـد!! یَـعـنـی شـاه نَـرفـتـه است ! . اگـر مَـسـئـولـی در جُـمـهـوریِ اِسـلامـی کـه 30 و چَـنـدسـال #کار_دولتی داشـتـه وَ از درآمَـدش مُـشـخـص است دارایِ #ثروت_نجومی شُـده!یَـعـنـی شـاه نَـرفـته است! ...

۷ آذر 1396
14K