نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رفتاردیگران (۱ تصویر)

‌ : ) اگرقرار باشد #خوبی ما، وابسته به #رفتاردیگران باشد.. این دیگرخوبی نیست؛ بلکه #معامله است... می شود پروانه بود و به هر#گلی نشست.. اما بهتراست #مهربون بود وبه هردلی نشست..!! میگویند هر وقت ...

‌ : ) اگرقرار باشد #خوبی ما، وابسته به #رفتاردیگران باشد.. این دیگرخوبی نیست؛ بلکه #معامله است... می شود پروانه بود و به هر#گلی نشست.. اما بهتراست #مهربون بود وبه هردلی نشست..!! میگویند هر وقت دلت برای کسی #تنگ شد , #نگاهش کن" نبود , #صدایش کن" نشنید , #دعایش ...

۶ اسفند 1396
12K