نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

درستهـ (۲ تصویر)

#هنوزمـ دیونمـ دیونهـ ے خندهـ هاتـ💛♪ #درستهـ رفتے ولے میمیرمـ براتـ💙♪ #بااینکهـ بااونے بازمـ میگمـ دوستـ دارمـ💜♪ #بهـ خودمـ هے میگمـ ازتوبودهـ بدتراشـ💚♪ #داداشے اسمتـ هنوزسرجاشهـ❤♪ #باینکهـ هیچے بزارباهاتـ باشهـ💗♪ #یادمهـ دستاشوگرفتمـ💛♪ #نگاهـ نگاهـ نگاهـ ...

#هنوزمـ دیونمـ دیونهـ ے خندهـ هاتـ💛♪ #درستهـ رفتے ولے میمیرمـ براتـ💙♪ #بااینکهـ بااونے بازمـ میگمـ دوستـ دارمـ💜♪ #بهـ خودمـ هے میگمـ ازتوبودهـ بدتراشـ💚♪ #داداشے اسمتـ هنوزسرجاشهـ❤♪ #باینکهـ هیچے بزارباهاتـ باشهـ💗♪ #یادمهـ دستاشوگرفتمـ💛♪ #نگاهـ نگاهـ نگاهـ یهـ جورے نگامـ کردے💙♪ #بهـ حرفامـ میخندیدے ولے بهـ اونـ اخمـ میکردے💜♪ #داداشـ نامردے داداشتـ ...

۱۸ دی 1395
28K
#بچهـ پایینمـ ندارمـ سبکـ باکلاسے💛♪ #آهنگاموگوشـ نمیدنـ اونورمیدونـ آزادے💙♪ #همونیمـ کهـ میگنـ توکاررشدشـ عالیهـ💜♪ #ایمانـ دوروورشـ پرهـ ولے پشتشـ خالیهـ💚♪ #درستهـ دیروقتهـ ولے منـ بیدارمـ هنوزمـ❤♪ #مگهـ میشهـ عکستوبیارنـ و منـ نسوزمـ💗♪ #فکرهـ اینکهـ پیشهـ ...

#بچهـ پایینمـ ندارمـ سبکـ باکلاسے💛♪ #آهنگاموگوشـ نمیدنـ اونورمیدونـ آزادے💙♪ #همونیمـ کهـ میگنـ توکاررشدشـ عالیهـ💜♪ #ایمانـ دوروورشـ پرهـ ولے پشتشـ خالیهـ💚♪ #درستهـ دیروقتهـ ولے منـ بیدارمـ هنوزمـ❤♪ #مگهـ میشهـ عکستوبیارنـ و منـ نسوزمـ💗♪ #فکرهـ اینکهـ پیشهـ کے اونـ میخوابهـ شبـ💛♪ #دیگهـ خستهـ شدمـ تاکے بگمـ ایمانتمـ💜♪ #ایــــــــــمــــــــــــانتمــــــــــ✌✌♪♪♥♥

۱۷ دی 1395
22K