نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دارمــــــ (۳ تصویر)

#قصــــــه_ے #خــــــوش #لبخنــــــد_من🌈💕✨ تــــــو روضــــــه بودیــــــم یــــــه پســــــر بچــــــه هــــــی نگــــــام میکــــــرد و میخنــــــدیــــــد🙊 ادا در مــــــی اورد ومیخنــــــدیــــــد🙊😋 راستشــــــو براتــــــون بگــــــمــــــ رو بهــــــم نمیکــــــرد🙈💕🌈 و نمیخنــــــدیــــــد🙊✨💕🌈 متوجهــــــش نمــــــے شــــــدم اصــــــلا۔۔۔😹🍭💕💫 🍭💕💫منــــــم 😁 عاشــــــق لبخنــــــد ...

#قصــــــه_ے #خــــــوش #لبخنــــــد_من🌈💕✨ تــــــو روضــــــه بودیــــــم یــــــه پســــــر بچــــــه هــــــی نگــــــام میکــــــرد و میخنــــــدیــــــد🙊 ادا در مــــــی اورد ومیخنــــــدیــــــد🙊😋 راستشــــــو براتــــــون بگــــــمــــــ رو بهــــــم نمیکــــــرد🙈💕🌈 و نمیخنــــــدیــــــد🙊✨💕🌈 متوجهــــــش نمــــــے شــــــدم اصــــــلا۔۔۔😹🍭💕💫 🍭💕💫منــــــم 😁 عاشــــــق لبخنــــــد جادویــــــش شــــــدم😋🍭💕💫 هــــــر وقــــــت کــــــ روضــــــه بــــــود دنبــــــال او میگشتــــــم🙊✨💕🌈 پــــــر میکــــــردم کیفــــــمووو از ککــــــاووها😋🌈💕✨ ...

۱۱ آذر 1398
2K
🍭💕🌼 #ومـــ ـــن #بـــ ـــراے #تمـــ ـــام #ارزوهـــ ـــایم🍭💕🌼 #تـــ ـــو #را #ارزو #کـــ ـــردم #نباشــ ــــے🍭💕 #نفـــ ـــس #گشیــــ ــدن #را #نمیخواهــ ــــم #دوستـــ ـــت #دارمــــــ #خــــ ــدا😔🙏🏻🍭💕 #مــــــن_از_گنــــــاه_بــــــدم #مــــــی_ایــــــد

🍭💕🌼 #ومـــ ـــن #بـــ ـــراے #تمـــ ـــام #ارزوهـــ ـــایم🍭💕🌼 #تـــ ـــو #را #ارزو #کـــ ـــردم #نباشــ ــــے🍭💕 #نفـــ ـــس #گشیــــ ــدن #را #نمیخواهــ ــــم #دوستـــ ـــت #دارمــــــ #خــــ ــدا😔🙏🏻🍭💕 #مــــــن_از_گنــــــاه_بــــــدم #مــــــی_ایــــــد

۲ آذر 1398
1K
#صبـــــــ❤ـــــاح اللخیــــــ💋ـــــــرررر #سلامممممممممم #صبحتـــون #پـــراز انرڙیهای مثبت #روزتون پراز اتفاقهای قشنگگگگگگگگگگ #اول هفتـــ💖ــه اتون #شـــاد و عالے #دوستــــــــ❤ــــــــون #دارمــــــ💋ــــــــــــــــم

#صبـــــــ❤ـــــاح اللخیــــــ💋ـــــــرررر #سلامممممممممم #صبحتـــون #پـــراز انرڙیهای مثبت #روزتون پراز اتفاقهای قشنگگگگگگگگگگ #اول هفتـــ💖ــه اتون #شـــاد و عالے #دوستــــــــ❤ــــــــون #دارمــــــ💋ــــــــــــــــم

۱۴ مرداد 1396
118