نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

داداشـ (۲ تصویر)

#سلامتیـ_همه_خـواهر_ها ... ولیـ #داداشـ یه چیزه دیگه‌سـ !.. #خواهـر داشته باشیـ یکیـ هستـ اشکاتـو پاکـ کنیـ ... ولیـ #داداشـ که داشته باشیـ #اشکـ نمیریزیـ ! شـاید #خواهـر #غمخوار باشه ولیـ #داداشـ_یعنیـ #یه_تکیه_گاه! درسته اگه همه ...

#سلامتیـ_همه_خـواهر_ها ... ولیـ #داداشـ یه چیزه دیگه‌سـ !.. #خواهـر داشته باشیـ یکیـ هستـ اشکاتـو پاکـ کنیـ ... ولیـ #داداشـ که داشته باشیـ #اشکـ نمیریزیـ ! شـاید #خواهـر #غمخوار باشه ولیـ #داداشـ_یعنیـ #یه_تکیه_گاه! درسته اگه همه #دشمنتـ باشنـ #خواهـر رفیقته ! ولیـ #داداشـ_یکـ_تنه_میریزه_به_دل_دشمناتـ ... شاید #خواهر_نور_تاریکیه_و_شبهای تنهاییـ ... ولیـ #داداشـ که ...

۳۱ شهریور 1396
160
#هنوزمـ دیونمـ دیونهـ ے خندهـ هاتـ💛 ♪ #درستهـ رفتے ولے میمیرمـ براتـ💙 ♪ #بااینکهـ بااونے بازمـ میگمـ دوستـ دارمـ💜 ♪ #بهـ خودمـ هے میگمـ ازتوبودهـ بدتراشـ💚 ♪ #داداشے اسمتـ هنوزسرجاشهـ❤ ♪ #باینکهـ هیچے بزارباهاتـ باشهـ💗 ...

#هنوزمـ دیونمـ دیونهـ ے خندهـ هاتـ💛 ♪ #درستهـ رفتے ولے میمیرمـ براتـ💙 ♪ #بااینکهـ بااونے بازمـ میگمـ دوستـ دارمـ💜 ♪ #بهـ خودمـ هے میگمـ ازتوبودهـ بدتراشـ💚 ♪ #داداشے اسمتـ هنوزسرجاشهـ❤ ♪ #باینکهـ هیچے بزارباهاتـ باشهـ💗 ♪ #یادمهـ دستاشوگرفتمـ💛 ♪ #نگاهـ نگاهـ نگاهـ یهـ جورے نگامـ کردے💙 ♪ #بهـ حرفامـ میخندیدے ...

۱۸ دی 1395
2K