نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خون_جگرت (۱ تصویر)

بو میکشم ایام تو را باید از اخلاق یک تکۀ تاریخ معطر شده باشد ای حوصلۀ محض چه تشبیه سخیفی است با حلمت اگر کوه برابر شده باشد با اینکه قضا دست تو را بست، ...

بو میکشم ایام تو را باید از اخلاق یک تکۀ تاریخ معطر شده باشد ای حوصلۀ محض چه تشبیه سخیفی است با حلمت اگر کوه برابر شده باشد با اینکه قضا دست تو را بست، ندیدیم جز آنچه بخواهی تو مقدر شده باشد از عمر تو یک روز #جمل آیۀ ...

۲ تیر 1395
2K