نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خوش_گمانے (۱ تصویر)

✍امام علی (؏): #خوش_گمانے به خدا یعنے: عمل خود را #خالص کن،بعد #امید داشته باش که خداوند از #خطاهای تو درگذرد.》

✍امام علی (؏): #خوش_گمانے به خدا یعنے: عمل خود را #خالص کن،بعد #امید داشته باش که خداوند از #خطاهای تو درگذرد.》

۱۸ اسفند 1396
77