نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حتماوبایدهای (۱ تصویر)

من این #حتماًوبایدهای تورا قبول ندارم که برای دوست داشتن کسے #حتماًباید او را دید #باید او را در آغوش گرفت #باید زیر باران بدون چتر با او قدم زد #حتماًباید مدتی او و خاندان ...

من این #حتماًوبایدهای تورا قبول ندارم که برای دوست داشتن کسے #حتماًباید او را دید #باید او را در آغوش گرفت #باید زیر باران بدون چتر با او قدم زد #حتماًباید مدتی او و خاندان او را شناخت #حتماًباید... نظرت قابل احترام اما من این #حتماوبایدهای تورا قبول ندارم شاید ...

۲۹ اردیبهشت 1397
6K