نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جـــ (۳ تصویر)

#دختری بہ دنیا می آید ڪہ حاصل جلالِ پدر است و💙 و جمالـــِ مادر💖... و غیر از #زهرای اطهر س ...چہ کسےمیتوانست چنین #دختری را پرورش دهد... ڪہ معنای جدیدی بہ #زن بودن ببخشد.. اسوه ...

#دختری بہ دنیا می آید ڪہ حاصل جلالِ پدر است و💙 و جمالـــِ مادر💖... و غیر از #زهرای اطهر س ...چہ کسےمیتوانست چنین #دختری را پرورش دهد... ڪہ معنای جدیدی بہ #زن بودن ببخشد.. اسوه ی شجاعت و صبوری .... حیا و پاکدامنےدرعین حضوردرجامعه... که هر چه بگویم کم است....💓 ...

۱۶ بهمن 1395
51
عُشـُت عُمــریُ #غُریـُب ؤبسَ اإدآوی #جـــُرّوح ُولآ اأذّکـــر #بشــّـر فدیـــومَ #دآوانـــی.. #صــوفــ

عُشـُت عُمــریُ #غُریـُب ؤبسَ اإدآوی #جـــُرّوح ُولآ اأذّکـــر #بشــّـر فدیـــومَ #دآوانـــی.. #صــوفــ

۲۲ شهریور 1395
17
#ژووووونْ️ #عــِــقــشـــَــمْ #جــیجـــَــرَم #زِنـــدِگـــی️ #دُنـــیــــامْ #تـــَــنـــَــفــُــسْ #اُکـــســیـــجــِـنــَــمْ #هــَــمــِـه کــَــســـَــمْ #هـــِــرویـــیــــنـــَـــمْ #کــوکـــایـــیــنـَـــمْ #اوجــــولــاتــَـــمْ #فــــوراِوِرَمْ #اِلـــ_وایْْ #جـــَــذابـــْـتــــَــریــنـــَـــمْ #خـــوشــگـــلـتــَـریــنــَـــمْ #عــــِــشــــقـــــتــَــریــنــَمْ #گـــوگـــولــیتـــَـــریــــنــَمْ #لـــــاویـــوســـومـــــاچْ

#ژووووونْ️ #عــِــقــشـــَــمْ #جــیجـــَــرَم #زِنـــدِگـــی️ #دُنـــیــــامْ #تـــَــنـــَــفــُــسْ #اُکـــســیـــجــِـنــَــمْ #هــَــمــِـه کــَــســـَــمْ #هـــِــرویـــیــــنـــَـــمْ #کــوکـــایـــیــنـَـــمْ #اوجــــولــاتــَـــمْ #فــــوراِوِرَمْ #اِلـــ_وایْْ #جـــَــذابـــْـتــــَــریــنـــَـــمْ #خـــوشــگـــلـتــَـریــنــَـــمْ #عــــِــشــــقـــــتــَــریــنــَمْ #گـــوگـــولــیتـــَـــریــــنــَمْ #لـــــاویـــوســـومـــــاچْ

۱۰ اسفند 1394
61