نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

توحیـد (۱ تصویر)

خــداوندا یڪ هفـته ے دیگــر هـم گذشـت ڪاش خـوب بندگـی ڪرده باشـم در ایـن یڪ هفـته ڪاش جـز راه تـو نرفتـه باشـم ڪاش عـبادت هایـم را صحیـح ادا ڪرده باشـم ڪاش درایـن هفـته ڪمتر گناه ...

خــداوندا یڪ هفـته ے دیگــر هـم گذشـت ڪاش خـوب بندگـی ڪرده باشـم در ایـن یڪ هفـته ڪاش جـز راه تـو نرفتـه باشـم ڪاش عـبادت هایـم را صحیـح ادا ڪرده باشـم ڪاش درایـن هفـته ڪمتر گناه ڪرده باشـم امـا خـوب میدانـم چـه خـوب بوده باشـم چه بـد تـو هنوز خداے منی ...

۲۵ فروردین 1396
5K