نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تنهـایـیـمـ (۲ تصویر)

تـو دورانـ #عقـد وقتـی تنهـا میشیـن تـو خـونه😁 👨🏻إ مـامـانینـا #خـونهـ نیستـن؟😋 👧🏻نـوجـ #رفتـن بـازارچهـ🐓 👨🏻یعنـی منـ و تـو الـان #تنهـایـیـمـ؟😁 👧🏻آرهـ…خـو #کهـ چـی مثــلـا؟😕 👨🏻مثــلـا بـزاری یکـم #بـوستـ کـنم👅 👧🏻دیهـ چیـ ؟ #دلیـل نمیشهـ ...

تـو دورانـ #عقـد وقتـی تنهـا میشیـن تـو خـونه😁 👨🏻إ مـامـانینـا #خـونهـ نیستـن؟😋 👧🏻نـوجـ #رفتـن بـازارچهـ🐓 👨🏻یعنـی منـ و تـو الـان #تنهـایـیـمـ؟😁 👧🏻آرهـ…خـو #کهـ چـی مثــلـا؟😕 👨🏻مثــلـا بـزاری یکـم #بـوستـ کـنم👅 👧🏻دیهـ چیـ ؟ #دلیـل نمیشهـ تنهـا باشیـم هی منـو مـاچ کـنیـا😒 👨🏻ولــی بهـ نـظـرمـ #بـوس و بغلهـ عشقـت خیـلی خــوبا😻 ...

۲۹ مرداد 1395
178
تـو دورانـ #عقـد وقتـی تنهـا میشیـن تـو خـونه +إ مـامـانینـا #خـونهـ نیستـن؟ -نـوجـ #رفتـن بـازارچهـ +یعنـی منـ و تـو الـان #تنهـایـیـمـ؟ -آرهـ…خـو #کهـ چـی مثــلـا؟ +مثــلـا بـزاری یکـم #بـوستـ کـنم -دیهـ چیـ ؟ #دلیـل نمیشهـ ...

تـو دورانـ #عقـد وقتـی تنهـا میشیـن تـو خـونه +إ مـامـانینـا #خـونهـ نیستـن؟ -نـوجـ #رفتـن بـازارچهـ +یعنـی منـ و تـو الـان #تنهـایـیـمـ؟ -آرهـ…خـو #کهـ چـی مثــلـا؟ +مثــلـا بـزاری یکـم #بـوستـ کـنم -دیهـ چیـ ؟ #دلیـل نمیشهـ تنهـا باشیـم هی منـو مـاچ کـنیـا +ولــی بهـ نـظـرمـ #بـوس و بغلهـ عشقـت خیـلی خــوبا ...

۲۹ مرداد 1395
172