نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تقویت_اسپرم (۲ تصویر)

👨🏻‍🔬👨🏻‍🔬👨🏻‍🔬 👈چه تعداداسپرم برای باردارشدن زن لازم است؟ فقط یک اسپرم برای لقاح تخمک کافی است امابه ازای یک اسپرمی که به تخمک‌ می‌رسدوباعث لقاح آن میشود،چندمیلیون اسپرم ازدست میرودمایع منی مرد، تقریبا ۱۰۰ میلیون ...

👨🏻‍🔬👨🏻‍🔬👨🏻‍🔬 👈چه تعداداسپرم برای باردارشدن زن لازم است؟ فقط یک اسپرم برای لقاح تخمک کافی است امابه ازای یک اسپرمی که به تخمک‌ می‌رسدوباعث لقاح آن میشود،چندمیلیون اسپرم ازدست میرودمایع منی مرد، تقریبا ۱۰۰ میلیون اسپرم دارد.مردانی که شماراسپرم‌هایشان درهر میلی‌لیترمنی کمتراز۲۰میلیون اسپرم باشد،با اشکال در باروری مواجه میشوند. 👈 ...

۲ مهر 1398
19K
#تقویت_اسپرم💧 #فولیڪ_اسید #ویتامینC #ویتامینE از جملہ مڪمل هایے هستند ڪہ در ڪیفیت و ڪمیت اسپرم ها تاثیر گذارند و باعث بہبود و تقویت اسپرم ها مےشود

#تقویت_اسپرم💧 #فولیڪ_اسید #ویتامینC #ویتامینE از جملہ مڪمل هایے هستند ڪہ در ڪیفیت و ڪمیت اسپرم ها تاثیر گذارند و باعث بہبود و تقویت اسپرم ها مےشود

۲۴ مرداد 1397
3K