نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بهترشو (۱ تصویر)

*بعضے ...* *وقتا زندگے چیزایے ڪه* *میخواے رو بهت نمیده...* *نه به این دلیل ڪه لیاقتشو* *ندارے، به این دلیل ڪه #لیاقت* *خیلے #بهترشو دارے ...!* 💓

*بعضے ...* *وقتا زندگے چیزایے ڪه* *میخواے رو بهت نمیده...* *نه به این دلیل ڪه لیاقتشو* *ندارے، به این دلیل ڪه #لیاقت* *خیلے #بهترشو دارے ...!* 💓

۶ آذر 1398
235