نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

باشد_تا_رستگار_شویم (۱ تصویر)

ادامه از پست قبلی... اصحابی کالنجوم... این چگونه دینی است که میگوید انسان اگر از فردمنافق پیروی کند رستگار است!؟حتما میگید کدوم منافق!؟ خطاب ایه نفاق باکیست!؟ اصلا منافق اسمش روشه!عملش ی چیزه هدف و ...

ادامه از پست قبلی... اصحابی کالنجوم... این چگونه دینی است که میگوید انسان اگر از فردمنافق پیروی کند رستگار است!؟حتما میگید کدوم منافق!؟ خطاب ایه نفاق باکیست!؟ اصلا منافق اسمش روشه!عملش ی چیزه هدف و مقصودش چیزدیگست! این ایه هازمان پیامبرنازل شده!پس یک سوی منافق پیامبر را دیدند و صحابی ...

۲۱ مرداد 1394
655