نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

امـــروز (۴ تصویر)

#امـــروز صُـبح کِهـ از #خــــواب بیـــدار شُـدَم ، #اولیـــن چیــزی کِهـ بِهـ #چشمَـم آمَـد #نَــبودنَـــت بـود !.. #فکـــرش را بکــن... #صُـبحی کـهـ بـآ #بُـــغض شــروع شَــود، #خُـدا بخِــیر کنَــد #آخَـــر-شبَـــــش را..!

#امـــروز صُـبح کِهـ از #خــــواب بیـــدار شُـدَم ، #اولیـــن چیــزی کِهـ بِهـ #چشمَـم آمَـد #نَــبودنَـــت بـود !.. #فکـــرش را بکــن... #صُـبحی کـهـ بـآ #بُـــغض شــروع شَــود، #خُـدا بخِــیر کنَــد #آخَـــر-شبَـــــش را..!

۳ آذر 1396
120
درد دارد #امـــروز حرفــــــــــــــــــی بـــرای گفتــــن نداشــته باشــی با کســــــــــی کــه تمام حــرف هایــت را #فقــط به #او میگفتی #F @,,,,D

درد دارد #امـــروز حرفــــــــــــــــــی بـــرای گفتــــن نداشــته باشــی با کســــــــــی کــه تمام حــرف هایــت را #فقــط به #او میگفتی #F @,,,,D

۴ اسفند 1394
29
#امـــروز... #خســــــته آزمــــون ریــاضـی... چــــهارده آبان نــود و چهــار...

#امـــروز... #خســــــته آزمــــون ریــاضـی... چــــهارده آبان نــود و چهــار...

۱۴ آبان 1394
22
#امـــروز کهـ داشتمــــ مــــوهامـــــو شونهـ میکردمـ.. بهـ گــــــوشهـ دیـــــوار زلـ زدمـ #رفتمـ تــــــو فِکْـــــر با خودمـ گفتمـ وایـ خــــــدا منـ چقد غمـ دارمـــــا #اشـــــکامـ سرازیـــــر شدنـ... چــــقد الکیـ تنهامــــ :) #اصنـ انگـــــیزهــِ زندگیـ کردنـ ندارمـ ...

#امـــروز کهـ داشتمــــ مــــوهامـــــو شونهـ میکردمـ.. بهـ گــــــوشهـ دیـــــوار زلـ زدمـ #رفتمـ تــــــو فِکْـــــر با خودمـ گفتمـ وایـ خــــــدا منـ چقد غمـ دارمـــــا #اشـــــکامـ سرازیـــــر شدنـ... چــــقد الکیـ تنهامــــ :) #اصنـ انگـــــیزهــِ زندگیـ کردنـ ندارمـ :)) #بهـ خــــودمـ اومدمـ شـــــونرو گذاشتمـ زمینـ #دختـــــریـ کهـ درد دارهــــ رو چهـ بهـ مـــــو ...

۲۰ مهر 1394
190