نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

الشارع (۲ تصویر)

بلکت #الله تعبر #الشارع واکلک #دیربالک جای احبک من #بعید ...

بلکت #الله تعبر #الشارع واکلک #دیربالک جای احبک من #بعید ...

۲۶ مرداد 1395
48
أی هیج الله #یبنیه وأمج #تقتنع بیه #وأجیبن ربعی #مشایه #وأبوج أیکول مکضیه لسویلج #حجی الماجان أجیبن کمر #بالنیشان وأخلی #أولایتی متنام وأسوی الحنه #ست أیام #وأحط أزنودج #بزندی ورکصلج رکص #هندی أعلک #شبکتی کلاده ...

أی هیج الله #یبنیه وأمج #تقتنع بیه #وأجیبن ربعی #مشایه #وأبوج أیکول مکضیه لسویلج #حجی الماجان أجیبن کمر #بالنیشان وأخلی #أولایتی متنام وأسوی الحنه #ست أیام #وأحط أزنودج #بزندی ورکصلج رکص #هندی أعلک #شبکتی کلاده وأخلی زلوفج #أوساده وکدامج أظل طالع أوخر عنج #الشارع ورد #نترسها غرفتنه ویسئلون های منین ...

۲۵ مرداد 1395
50