نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

الریح (۲ تصویر)

اشیلک من #خیالی حتی یرتاح #ترجعلی بحلم #ویفز #خیالی الجبل #شامخ یضل بس #صنم #ینشاف عد المو #کفو والموش #عالی اذا راید #تصد وی هبت #الریح تطیر من #الهوی لو هب #شمالی #وتتغطی برذاذ المجبل ...

اشیلک من #خیالی حتی یرتاح #ترجعلی بحلم #ویفز #خیالی الجبل #شامخ یضل بس #صنم #ینشاف عد المو #کفو والموش #عالی اذا راید #تصد وی هبت #الریح تطیر من #الهوی لو هب #شمالی #وتتغطی برذاذ المجبل #علیک #تله صیر تنداس #بثوانی

۲۴ بهمن 1397
344
#سد شبابـیچک یگلبی الریح ما تنگل جدمهم #الریح تنگل بس عطرهم احنه شو بس همه عدنه وهمه بس اعذار عدهم

#سد شبابـیچک یگلبی الریح ما تنگل جدمهم #الریح تنگل بس عطرهم احنه شو بس همه عدنه وهمه بس اعذار عدهم

۲۴ مهر 1397
78