نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اشترید (۱ تصویر)

*********** ‬: ماشی_ماشی... _وین ماشی؟؟؟ آنه ارید امشی#بعید... _کفنه یابه ارجوک#هید ! یا اهید أجروحی آنه مثل ماتمشی الثوانی بیه کل لحظه#تزید... وانته جای اتگلی#هید ماشی_ماشی... _وین ماشی؟؟؟ شبیک عارضلی#اشترید _گلی لیش انته#عنید! ای نعم ...

*********** ‬: ماشی_ماشی... _وین ماشی؟؟؟ آنه ارید امشی#بعید... _کفنه یابه ارجوک#هید ! یا اهید أجروحی آنه مثل ماتمشی الثوانی بیه کل لحظه#تزید... وانته جای اتگلی#هید ماشی_ماشی... _وین ماشی؟؟؟ شبیک عارضلی#اشترید _گلی لیش انته#عنید! ای نعم طبعاً#عنید لئن الحبیتهم حب الحسین هسه صارولی#یزید جاینی اتگلی#عنید ماشی_ماشی... _وین ماشی؟؟؟ هم رجعلی من#جدید ...

۱۱ دی 1394
79