نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آقـایی (۷ تصویر)

#شیطونے_همسرانہ😉 ⚽️وقتـی فوتبال میبینیـم😁😃 👧🏻من مطمعنـم که #قـرمـزه میبـره...هه 😒 👨🏻آخه خانمم تو که هیـچی از #فـوتبـال نمیـدونی چی میـگی😂 👧🏻کـی گفـته من هیـچی نمیـدونم #آقـایی😡 👨🏻اگـه راسـت میگی اسـم اون #تیـم قـرمـزا چیـه؟😁 👧🏻دوسـت ...

#شیطونے_همسرانہ😉 ⚽️وقتـی فوتبال میبینیـم😁😃 👧🏻من مطمعنـم که #قـرمـزه میبـره...هه 😒 👨🏻آخه خانمم تو که هیـچی از #فـوتبـال نمیـدونی چی میـگی😂 👧🏻کـی گفـته من هیـچی نمیـدونم #آقـایی😡 👨🏻اگـه راسـت میگی اسـم اون #تیـم قـرمـزا چیـه؟😁 👧🏻دوسـت #نـدارم بـگم اصـلا😡 👨🏻خخخ بلـد نیسـی دیگه #خنگـولکـم😂 👧🏻ایـش بــرو یـکم #تخمـه بیار واسه خانم ...

۷ مرداد 1396
63
Ãō: ❅❥❅❥❅°•👅•°❅❥❅❥❅ 👧🏻 #آقـایی جـون؟😍 👨🏻جـانه #دلـم؟😐 👧🏻تـو بهـترین #مـرده زنـدگیـمی😍 👨🏻خـب؟😐 👧🏻میـدونی چقـد #دوسـتتـ دارم زنـدگیـم؟😍 👨🏻حـتمـا #خــــــــــیلی؟😕 👧🏻آره خــــــــــیلی #دوسـتت دارم😁 👨🏻کـارتـو بگـو #دیـوث.دیه گول نمیخـورم بـا این حـرفات😂 👧🏻وا #آقــایی من که ...

Ãō: ❅❥❅❥❅°•👅•°❅❥❅❥❅ 👧🏻 #آقـایی جـون؟😍 👨🏻جـانه #دلـم؟😐 👧🏻تـو بهـترین #مـرده زنـدگیـمی😍 👨🏻خـب؟😐 👧🏻میـدونی چقـد #دوسـتتـ دارم زنـدگیـم؟😍 👨🏻حـتمـا #خــــــــــیلی؟😕 👧🏻آره خــــــــــیلی #دوسـتت دارم😁 👨🏻کـارتـو بگـو #دیـوث.دیه گول نمیخـورم بـا این حـرفات😂 👧🏻وا #آقــایی من که داشـتم گولـت نمیـزدم😳 👨🏻خخخـ آره معـلومه...بگـو #دیوثـک،چیـ میخـوای؟😂 👧🏻یـه دوسـه کیـلو #آلـوچـه بگیـر بیـار خـونه😍 ...

۲۹ خرداد 1396
258
👧🏻 #آقـایی جـون؟😍 👨🏻جـانه #دلـم؟😐 👧🏻تـو بهـترین #مـرده زنـدگیـمی😍 👨🏻خـب؟😐 👧🏻میـدونی چقـد #دوسـتتـ دارم زنـدگیـم؟😍 👨🏻حـتمـا #خــــــــــیلی؟😕 👧🏻آره خــــــــــیلی #دوسـتت دارم😁 👨🏻کـارتـو بگـو #دیـوث.دیه گول نمیخـورم بـا این حـرفات😂 👧🏻وا #آقــایی من که داشـتم گولـت ...

👧🏻 #آقـایی جـون؟😍 👨🏻جـانه #دلـم؟😐 👧🏻تـو بهـترین #مـرده زنـدگیـمی😍 👨🏻خـب؟😐 👧🏻میـدونی چقـد #دوسـتتـ دارم زنـدگیـم؟😍 👨🏻حـتمـا #خــــــــــیلی؟😕 👧🏻آره خــــــــــیلی #دوسـتت دارم😁 👨🏻کـارتـو بگـو #دیـوث.دیه گول نمیخـورم بـا این حـرفات😂 👧🏻وا #آقــایی من که داشـتم گولـت نمیـزدم😳 👨🏻خخخـ آره معـلومه...بگـو #دیوثـک،چیـ میخـوای؟😂 👧🏻یـه دوسـه کیـلو #آلـوچـه بگیـر بیـار خـونه😍 👨🏻تـازه #خـریـدم ...

۲۱ خرداد 1396
276
👧🏻میشـه بشیـنم #بغلـت؟😔 👨🏻ایـــن همـه مبـل.بـرو یجـا دیگه #بشیـن😏 👧🏻‌(ولی مـن دلـم میخـواسـت کنـاره تو #بشینم)آهـا بـاشه😔 🕞 👧🏻اوم #آقـایی؟😢 👨🏻بـله؟ 👧🏻‌(چـرا مثه همیشه بم نگفـت #جـانم)هیچـی آقـایی😔 👨🏻بـــــرام یه #چــــایی میریـ...إ چـرا داری گریه ...

👧🏻میشـه بشیـنم #بغلـت؟😔 👨🏻ایـــن همـه مبـل.بـرو یجـا دیگه #بشیـن😏 👧🏻‌(ولی مـن دلـم میخـواسـت کنـاره تو #بشینم)آهـا بـاشه😔 🕞 👧🏻اوم #آقـایی؟😢 👨🏻بـله؟ 👧🏻‌(چـرا مثه همیشه بم نگفـت #جـانم)هیچـی آقـایی😔 👨🏻بـــــرام یه #چــــایی میریـ...إ چـرا داری گریه میکنی؟😳 👧🏻دیگـه منـو #دوسـت نداری؟😭 👨🏻کی ایـن حرفـو #بـت زده؟😡 👧🏻خودم...میـدونی از #دعـوا میترسـم ولی ...

۱۳ اسفند 1395
119
+ #آیــــــــی - إ سـلام #آقـایی...چیــشده + سلاام... سره تمرین انگشتم برگشــت...خیلی #درد میکنـه -ایـ #وایــی صـد بار گفتمـ انقـد سختـ تمـرین نکـن +اوووف الان #درد میکنه...چیکار کنــــم؟ - واسـا بـرم #واستـ بانـد بیـارمـ معالجت ...

+ #آیــــــــی - إ سـلام #آقـایی...چیــشده + سلاام... سره تمرین انگشتم برگشــت...خیلی #درد میکنـه -ایـ #وایــی صـد بار گفتمـ انقـد سختـ تمـرین نکـن +اوووف الان #درد میکنه...چیکار کنــــم؟ - واسـا بـرم #واستـ بانـد بیـارمـ معالجت کنمـ عجقمـ + (یا علـی)...داره #خوب میشه ها نمـیخواد زحمت نکش خانومم - ایـــش واسـا ...

۲۶ مرداد 1395
74
👧🏻تـا چشمم به #چشمت افتاد چششم به …💃 👨🏻به به خانوم خانوما واسه کی دارن #میرقصن؟🤔 👧🏻وایی آقاییم #سکته کردما...بعده ماه رمضون #عروسیمون هست دارم میرقصم که هول نکنم😍 👨🏻ای جونم...خنگولکه من،چرا انقد #هولی تو ...

👧🏻تـا چشمم به #چشمت افتاد چششم به …💃 👨🏻به به خانوم خانوما واسه کی دارن #میرقصن؟🤔 👧🏻وایی آقاییم #سکته کردما...بعده ماه رمضون #عروسیمون هست دارم میرقصم که هول نکنم😍 👨🏻ای جونم...خنگولکه من،چرا انقد #هولی تو آخه😂 👧🏻ایشـ هول نیستم میترسم #خرابکاری کنم😢 👨🏻پـس بـرو اون #آهنگ رو زیاد کن که ...

۲۳ تیر 1395
306
من مطمعنـم که #قـرمـزه میبـره...هه آخه تـوله تو که هیـچی از #فـوتبـال نمیـدونی چی میـگی کـی گفـته من هیـچی نمیـدونم #آقـایی اگـه راسـت میگی اسـم اون #تیـم قـرمـزا چیـه؟ دوسـت #نـدارم بـگم...به تو چـه اصـلا ...

من مطمعنـم که #قـرمـزه میبـره...هه آخه تـوله تو که هیـچی از #فـوتبـال نمیـدونی چی میـگی کـی گفـته من هیـچی نمیـدونم #آقـایی اگـه راسـت میگی اسـم اون #تیـم قـرمـزا چیـه؟ دوسـت #نـدارم بـگم...به تو چـه اصـلا خخخ بلـد نیسـی دیگه #خنگـولکـم ایـش بــرو یـکم #تخمـه بیار بـابا چشـم خـانـومه #بازنـده بازنـده ...

۲۸ اردیبهشت 1395
76