۷ خرداد 1397
20
:/

:/

۵ اردیبهشت 1397
17
..

..

۱ اردیبهشت 1397
17
#شاملو:/

#شاملو:/

۲۵ آذر 1396
19
#فریدون:/

#فریدون:/

۲۵ آذر 1396
20
#سعدی:/

#سعدی:/

۲۵ آذر 1396
20
#ابتهاج:/

#ابتهاج:/

۲۵ آذر 1396
64
#منزوی:/

#منزوی:/

۲۵ آذر 1396
70
اگر کسی را در زندگی می شناسید که عده مشخصی را برای معاشرت انتخاب کرده ، از دعوت های اجباری در مهمانیهایش پرهیز می کند، وقتِ جک های بامزه می خندد... جمع های مجزا برای ...

اگر کسی را در زندگی می شناسید که عده مشخصی را برای معاشرت انتخاب کرده ، از دعوت های اجباری در مهمانیهایش پرهیز می کند، وقتِ جک های بامزه می خندد... جمع های مجزا برای معاشرت هایش دارد و در خوشی های رها با فتانه هم میرقصد و باکش نیست ...

۱۳ آذر 1396
19
یوشیج:/

یوشیج:/

۳۰ آبان 1396
16
بسطامی:\

بسطامی:\

۳۰ آبان 1396
15
شوریده:/

شوریده:/

۳۰ آبان 1396
15
شهریار:/

شهریار:/

۳۰ آبان 1396
27
فاضل:/

فاضل:/

۳۰ آبان 1396
26
اخوان:/

اخوان:/

۳۰ آبان 1396
18
شاملو:\

شاملو:\

۳۰ آبان 1396
26
آﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺎﺩﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺶ، ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﺶ … ﻭ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﮐﻼﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮﯼ ﺍﺯﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ، ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ، ﺗﻮﻗﻊ ﻫﺎﯾﺶ . ﻭ ﭼﻮﻥ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺴﺖ، ...

آﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺎﺩﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺶ، ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﺶ … ﻭ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﮐﻼﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮﯼ ﺍﺯﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ، ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ، ﺗﻮﻗﻊ ﻫﺎﯾﺶ . ﻭ ﭼﻮﻥ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺴﺖ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ ﻧﮕﺮﺍﻧﺶ ﻧﻤﯿﺸﻮﯼ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﯽ ﺍﻭ ...

۶ آبان 1396
95
پرتقال:/

پرتقال:/

۱ آبان 1396
24
:|

:|

۳۰ مهر 1396
17
زمستان را از من بگیر پرتقال را نه...❤

زمستان را از من بگیر پرتقال را نه...❤

۲۶ مهر 1396
19