سرهنگ❢✌❢

hamgambavelaiat

که باور میکند، با اینکه از آغاز می دیدی...
که منکر میشویم آخر خودت را؛ ساختی ما را..!

بیشتر  بیشتر