خُدا در حق ِ همه رُفقام مُستجاب کن ِ الهی 🙏🌷

خُدا در حق ِ همه رُفقام مُستجاب کن ِ الهی 🙏🌷

۲۰ خرداد 1398
835
واسه برگَشتنت هَر شَب .. دَرا رُو باز میذارم ~

واسه برگَشتنت هَر شَب .. دَرا رُو باز میذارم ~

۲۰ خرداد 1398
106
مُومنَم‌ کردی به عشق ُ جا زَدی تکلیف چیست ؟ ..‌ بر مُسلمانی که کافِر می شود پِیغَمبرش ؟! 🍃

مُومنَم‌ کردی به عشق ُ جا زَدی تکلیف چیست ؟ ..‌ بر مُسلمانی که کافِر می شود پِیغَمبرش ؟! 🍃

۲۱ خرداد 1398
9K
همیشه چیزهایی که نداشته َ م بیشتر دُوست داشته َم‌ .. چون تُو که بسیار دوری ؛ که بسیار نَدارمت 🍁

همیشه چیزهایی که نداشته َ م بیشتر دُوست داشته َم‌ .. چون تُو که بسیار دوری ؛ که بسیار نَدارمت 🍁

۲۱ خرداد 1398
8K
یااَیُهاالعَزیز .. بِه زیباییت قَسَم ... ~ ❤

یااَیُهاالعَزیز .. بِه زیباییت قَسَم ... ~ ❤

۲۱ خرداد 1398
182
خُودم .. دَستات ُ میبُوسم 💓 #بابا

خُودم .. دَستات ُ میبُوسم 💓 #بابا

۲۲ خرداد 1398
782
روز ِ جهانی فِلافل ُ به همه فلافل خُوراش هَپی مَپی میگم 😍😃💪مخصوصا ً جنوبیای ِ خونگرم 😍✌ #موقت

روز ِ جهانی فِلافل ُ به همه فلافل خُوراش هَپی مَپی میگم 😍😃💪مخصوصا ً جنوبیای ِ خونگرم 😍✌ #موقت

۲۲ خرداد 1398
449