مهم تَرین راه برای فاسد کردنِ ذهنِ یک جَوان این است کِه به ایشان بِقَبولانیم که تَقلید کردن بهتر از متفاوت بودن است!

مهم تَرین راه برای فاسد کردنِ ذهنِ یک جَوان این است کِه به ایشان بِقَبولانیم که تَقلید کردن بهتر از متفاوت بودن است!

۱ روز پیش
3K
افسردگے بهایی است که انسان برایِ شناخت خود می پردازد. هَرچه عمیق تر به زِندگے بِنگری؛ به همان مقدار هم عَمیق تر رنج میکِشے!

افسردگے بهایی است که انسان برایِ شناخت خود می پردازد. هَرچه عمیق تر به زِندگے بِنگری؛ به همان مقدار هم عَمیق تر رنج میکِشے!

۱ روز پیش
3K
اگر نَتوانیم تنهایی مان را در آغوش بِکشیم، اَز دیگرے بِه عنوانِ سپری در برابرِ انزوا سود خواهیم جست!

اگر نَتوانیم تنهایی مان را در آغوش بِکشیم، اَز دیگرے بِه عنوانِ سپری در برابرِ انزوا سود خواهیم جست!

۱ روز پیش
2K
آدَم هایے که ما را رنج میدهند، خیلے اوقات رنج کشیده هایی هستند کِه از زخمهایِ خودشان نَتوانستند عبور کنند!

آدَم هایے که ما را رنج میدهند، خیلے اوقات رنج کشیده هایی هستند کِه از زخمهایِ خودشان نَتوانستند عبور کنند!

۱ روز پیش
3K
حَقیقت، مقدس نیست. مقدس، جستجو برایِ یافتنِ حَقیقت است!

حَقیقت، مقدس نیست. مقدس، جستجو برایِ یافتنِ حَقیقت است!

۱ روز پیش
2K
اوجِ تَمامِ شوخ طَبی ها به جایے خَتم میشود که انسان خویشتنِ خویش را نیز به سخره بِگیرد ! . . .

اوجِ تَمامِ شوخ طَبی ها به جایے خَتم میشود که انسان خویشتنِ خویش را نیز به سخره بِگیرد ! . . .

۳ روز پیش
4K
بِه خدا گفتم چرا مَرا از خاک آفریدے؟ چرا از آتش نیستم !؟ خدا گفت: تو را از خاک آفریدم تا بسازے ! نَه بسوزانے ! . . . از خاک آفریدم تا اگر آتشت ...

بِه خدا گفتم چرا مَرا از خاک آفریدے؟ چرا از آتش نیستم !؟ خدا گفت: تو را از خاک آفریدم تا بسازے ! نَه بسوزانے ! . . . از خاک آفریدم تا اگر آتشت زنند ! . . . بازهم زندگی کنے و پخته تَر شوی . . .تو ...

۳ روز پیش
4K
سرزمینِ ما قَلبِ کَسانیست که دوستِشان داریم ! . . .

سرزمینِ ما قَلبِ کَسانیست که دوستِشان داریم ! . . .

۳ روز پیش
2K
بَعضے ها آب را گِل آلود میکنند تا عَمیق بِه نَظر بِرسَند ! . . .

بَعضے ها آب را گِل آلود میکنند تا عَمیق بِه نَظر بِرسَند ! . . .

۳ روز پیش
3K
هَمِه چیز عالے پیش میرود تا زمانے کِه هَمه چیز پِنهان است ! . . .

هَمِه چیز عالے پیش میرود تا زمانے کِه هَمه چیز پِنهان است ! . . .

۳ روز پیش
3K
دَست هایت را بِه تاریکے فرو ببر . . . وَ هر چِه را لَمس کردے باور کن ! . . .

دَست هایت را بِه تاریکے فرو ببر . . . وَ هر چِه را لَمس کردے باور کن ! . . .

۴ روز پیش
3K
دیگران را ببخش . . . نَه بخاطرِ اینکه لایق بخششند . . . بَلکه بخاطر اینکه تو لایقِ آرامشے! . . .

دیگران را ببخش . . . نَه بخاطرِ اینکه لایق بخششند . . . بَلکه بخاطر اینکه تو لایقِ آرامشے! . . .

۴ روز پیش
4K
بَچه که بودیم بستنیِ مان را گاز میزدند قیامت بِپا میکَردیم! چِه بیهوده بزرگ شدیم! . . . روحِمان را گاز میزنند میخَندیم! . . .

بَچه که بودیم بستنیِ مان را گاز میزدند قیامت بِپا میکَردیم! چِه بیهوده بزرگ شدیم! . . . روحِمان را گاز میزنند میخَندیم! . . .

۴ روز پیش
4K
کوچَک که بودم فکر مے کردم آدَمها چِقدر بزرگَند و می تَرسیدم! بزرگ که شدم دیدم بَعضے آدمـا چقـدر کـوچَکند و بیشتَر تَرسیدم ! . . .

کوچَک که بودم فکر مے کردم آدَمها چِقدر بزرگَند و می تَرسیدم! بزرگ که شدم دیدم بَعضے آدمـا چقـدر کـوچَکند و بیشتَر تَرسیدم ! . . .

۴ روز پیش
4K
پَرواز هَم دیگر رویاےِ آن پَرنده نَبود دانِه دانِه پَرهایش را چید تا بَر این بالِش خوابِ دیگَرے بِبینَد ! . . .

پَرواز هَم دیگر رویاےِ آن پَرنده نَبود دانِه دانِه پَرهایش را چید تا بَر این بالِش خوابِ دیگَرے بِبینَد ! . . .

۴ روز پیش
4K
₆₆₆﹣₃₁₃﹣₇₀﹣₇

₆₆₆﹣₃₁₃﹣₇₀﹣₇

۶ روز پیش
4K
SERIAL KILLER ❥

SERIAL KILLER ❥

۶ روز پیش
3K
مَن جامعه سِتیز نیستم فقط یه رَوانی با عملکردِ بالا هَستم =]

مَن جامعه سِتیز نیستم فقط یه رَوانی با عملکردِ بالا هَستم =]

۶ روز پیش
4K
مَن دیگِه از هیچ هَیولایے نمیتَرسم چون یه زَمانے عاشقِ یکیشون شده بودَم! [♰]

مَن دیگِه از هیچ هَیولایے نمیتَرسم چون یه زَمانے عاشقِ یکیشون شده بودَم! [♰]

۶ روز پیش
4K
Sᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇs ᴀɴ ɪɴƨαɴᴇ ᴏʀɢᴀsᴍ ɪƨ αʟʟ ʏᴏᴜ ɴᴇᴇᴅ [Ж-þ]

Sᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇs ᴀɴ ɪɴƨαɴᴇ ᴏʀɢᴀsᴍ ɪƨ αʟʟ ʏᴏᴜ ɴᴇᴇᴅ [Ж-þ]

۷ روز پیش
3K