ۼـ∝زےۺـ✄ـۏݩعـ࿆ݥـ

girl.proud

●━━━━─ℓσvε ɨs ⓓⓔⓐⓓ :| 🤘 ─── ⇆#aℓσŋε :) 🔥

چـون از همـهـ متنـفرم ✌♡

چـون از همـهـ متنـفرم ✌♡

۳ ساعت پیش
1K
جـنسشون خـوبع 😎😂

جـنسشون خـوبع 😎😂

۵ ساعت پیش
1K
#کامنت 😐 😌

#کامنت 😐 😌

۱۹ ساعت پیش
2K
ʟᴏᴠᴇ ؟؟ʜᴀʜᴀ :/ ɴᴏ 🚫 ♥

ʟᴏᴠᴇ ؟؟ʜᴀʜᴀ :/ ɴᴏ 🚫 ♥

۲۱ ساعت پیش
2K
قدیمیا ... اونایی ک منو میشنـاسن کامـنت بزارنـ بحـرفیم ×_−

قدیمیا ... اونایی ک منو میشنـاسن کامـنت بزارنـ بحـرفیم ×_−

۱ روز پیش
3K
هیچـکس :)

هیچـکس :)

۱ روز پیش
2K
نمیفمی 

نمیفمی 

۱ روز پیش
3K
[ ولی حقیقتا جای سیگار تو دکه و بقالی نیست،سیگارو باید تو داروخونه ها بفروشن  ] #I'm_dead :)

[ ولی حقیقتا جای سیگار تو دکه و بقالی نیست،سیگارو باید تو داروخونه ها بفروشن  ] #I'm_dead :)

۱ روز پیش
4K
عاقا من هیزم هییییززز 😐 😹 😹 😻

عاقا من هیزم هییییززز 😐 😹 😹 😻

۳ روز پیش
4K
فکر کنم بهتر باشه آدم یه دروغ تند و تیز رو بشنوه، به جای اینکه حقیقت رو از ۱۳ سالگی بدونه! |° #qzl ...

فکر کنم بهتر باشه آدم یه دروغ تند و تیز رو بشنوه، به جای اینکه حقیقت رو از ۱۳ سالگی بدونه! |° #qzl ...

۳ روز پیش
4K
_are you ok?! +yes ..!

_are you ok?! +yes ..!

۴ روز پیش
3K
بی خیآل دنیا ..!!

بی خیآل دنیا ..!!

۵ روز پیش
3K
هیچکدومتون ندید روزای بدمو:) #no_cm

هیچکدومتون ندید روزای بدمو:) #no_cm

۵ روز پیش
3K
وِقِتّأّیی کهِ دِلَمَ مَیگیرهِ دِلَمَ مَیخَأّدِ یکی حٌأّلَمَوِ بِفِّهِمَهِ أّزِّ تّوِ چشٍأّمَ ،رفِّتّأّرمَ بِعٌدِ بِگهِ چتّهِ؟ بِیأّ حٌرفِّ دِلَتّوِ بِهِ مَنِ بِزِّنِ تّأّ َّسبِک شٍی.. وِلَی نِیَّستّ خَیلَی وِقِتّهِ کَّسی نِیَّستّ.. خَیلَی وِقِتّهِ حٌأّلَمَ بِوِدِ ...

وِقِتّأّیی کهِ دِلَمَ مَیگیرهِ دِلَمَ مَیخَأّدِ یکی حٌأّلَمَوِ بِفِّهِمَهِ أّزِّ تّوِ چشٍأّمَ ،رفِّتّأّرمَ بِعٌدِ بِگهِ چتّهِ؟ بِیأّ حٌرفِّ دِلَتّوِ بِهِ مَنِ بِزِّنِ تّأّ َّسبِک شٍی.. وِلَی نِیَّستّ خَیلَی وِقِتّهِ کَّسی نِیَّستّ.. خَیلَی وِقِتّهِ حٌأّلَمَ بِوِدِ وِ نِبِوِدِنِمَ وِأَّّس کَّسی مَهِمَ نِیَّستّ أّینِ روِزِّأّ عٌأّدِتّ کردِمَ دِردِ وِ دِلَأّمَوِ ،دِلَتّنِگیأّمَوِ،فِّقِطّ بِهِ ...

۵ روز پیش
4K
:) 👐 #حوصلع ✂ 👣 #کامنت_پلیز

:) 👐 #حوصلع ✂ 👣 #کامنت_پلیز

۵ روز پیش
3K
کجایی کجایی اصلن :) کجایی ک من بی تو میدونم داغونم :)

کجایی کجایی اصلن :) کجایی ک من بی تو میدونم داغونم :)

۵ روز پیش
4K
🤘 ✂ ♥

🤘 ✂ ♥

۶ روز پیش
3K
دوص دارم فردا ک گوشیمو روشن میکنم پر از نوتیفیکیشن های خوشحال کننده باشع😁😎✌👑

دوص دارم فردا ک گوشیمو روشن میکنم پر از نوتیفیکیشن های خوشحال کننده باشع😁😎✌👑

۶ روز پیش
4K
خَیلَی وِقِتّهِ دِیگهِ بِلَدِ نِیَّسمَ حٌأّلَمَوِ وِأَّّس کَّسی بِگمَ یأّ وِأَّّس کَّسی دِردِ وِ دِلَ کنِمَ أّنِگأّر یأّدِمَ رفِّتّهِ کهِ چیجِوِر حٌأّلَمَوِ بِأّزِّگوِ کنِمَ.. شٍأّیدِ وِأَّّسهِ هِمَینِهِ کهِ هِروِقِتّ هِرکَّسی مَیگهِ خَوِبِی مَیگمَ خَوِبِمَ أّنِگأّر ...

خَیلَی وِقِتّهِ دِیگهِ بِلَدِ نِیَّسمَ حٌأّلَمَوِ وِأَّّس کَّسی بِگمَ یأّ وِأَّّس کَّسی دِردِ وِ دِلَ کنِمَ أّنِگأّر یأّدِمَ رفِّتّهِ کهِ چیجِوِر حٌأّلَمَوِ بِأّزِّگوِ کنِمَ.. شٍأّیدِ وِأَّّسهِ هِمَینِهِ کهِ هِروِقِتّ هِرکَّسی مَیگهِ خَوِبِی مَیگمَ خَوِبِمَ أّنِگأّر گفِّتّنِ خَوِبِمَ أَّّسوِنِ تّرهِ تّأّ أّینِکهِ بِرأّشٍ دِلَیلَِ حٌأّلَ بِدِمَوِ بِگمَ یأّ دِردِ وِ دِلَ ...

۶ روز پیش
4K
فک کنم اصمش خدآ بود ^^

فک کنم اصمش خدآ بود ^^

۷ روز پیش
4K