فرشته

fereshtehd

27/اردیبهشت/1371یا رب نظر تو برنگردد برگشتن روزگار که سهل است...❤زندگی تلخ ترین خوابـ بلند است

بیشتر  بیشتر