*°تمام گل های جهان را چیده ام.... و به حراج گذاشته ام..... شاید خریدارشان ط باشی.... وآن را در مقابل چشمانم ب معشوقه ی زیبایت هدیه کنی... مطمئنم او خیلی زیباست.... آری در سلیقه ی ...

*°تمام گل های جهان را چیده ام.... و به حراج گذاشته ام..... شاید خریدارشان ط باشی.... وآن را در مقابل چشمانم ب معشوقه ی زیبایت هدیه کنی... مطمئنم او خیلی زیباست.... آری در سلیقه ی تو شکی نیست... راستی گیسوانش را شانه میزنی؟.... موهایش را برایش میبافی؟..... دستانش را میان ...

۱۴ شهریور 1398
10