((#گمشده من#))

farzanehzamane

شما که جاهای خالی را خوب می فهمید
با من بگویید
در کنار جاده هایی که آدم ها را از هم جدا می کنند
جای کدام تابلو خالی است؟
#حسن_خدابنده
___

این حساب کاربری خصوصی میباشد