پیشامدهای مستقل و ناسازگار http://einaky.com/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84-%d9%88-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1/

پیشامدهای مستقل و ناسازگار http://einaky.com/%d9%be%db...

۶ ساعت پیش
2K
چطور فاصله بین دو عدد را به دست آوریم؟ http://einaky.com/%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f/

چطور فاصله بین دو عدد را به دست آوریم؟ http://einaky.com/%da%86%d8...

۶ ساعت پیش
2K
فایروال چیست؟

فایروال چیست؟

۶ ساعت پیش
747
دانستنی ها

دانستنی ها

۶ ساعت پیش
802
دانستنی ها

دانستنی ها

۶ ساعت پیش
787
6 روش استفاده از محور اعداد http://einaky.com/%db%b6-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af/

6 روش استفاده از محور اعداد http://einaky.com/%db%b6-%d...

۱ روز پیش
3K
عدد و الگوری عددی http://einaky.com/%d8%b9%d8%af%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%af%db%8c/

عدد و الگوری عددی http://einaky.com/%d8%b9%d8...

۱ روز پیش
2K
دانستنی ها

دانستنی ها

۱ روز پیش
1K
دانستنی ها

دانستنی ها

۱ روز پیش
1K
کارافرین هایی که از دانشگاه انصراف دادند

کارافرین هایی که از دانشگاه انصراف دادند

۱ روز پیش
2K
جمع و تفریق کسر ها http://einaky.com/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%88-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%82-%da%a9%d8%b3%d8%b1-%d9%87%d8%a7/

جمع و تفریق کسر ها http://einaky.com/%d8%ac%d9...

۲ روز پیش
4K
قواعد بخش پذیری http://einaky.com/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c/

قواعد بخش پذیری http://einaky.com/%d9%82%d9...

۲ روز پیش
3K
دانستنی ها

دانستنی ها

۲ روز پیش
1K
دانستنی ها

دانستنی ها

۲ روز پیش
940
دانستنی ها

دانستنی ها

۲ روز پیش
854
چطور یک عدد را گرد کنیم؟ http://einaky.com/%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%da%af%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/

چطور یک عدد را گرد کنیم؟ http://einaky.com/%da%86%d8...

۳ روز پیش
4K
حل معادله درجه دو با استفاده از روش ضربدری http://einaky.com/%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%af%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d8%af%d8%b1%db%8c/

حل معادله درجه دو با استفاده از روش ضربدری http://einaky.com/%d8%ad%d9...

۳ روز پیش
4K
دانستنی ها

دانستنی ها

۳ روز پیش
1K
دانستنی ها

دانستنی ها

۳ روز پیش
1K
دانستنی ها

دانستنی ها

۳ روز پیش
1K