میم_مجردانه

doostaneshohada

کانال من در #ایتا
http://eitaa.com/joinchat/1745747986C568453c008

#ایتا من اگر نقاش✏️ بودم،تو را به آغوش میکشیدم 😘 http://eitaa.com/joinchat/1745747986C568453c008

#ایتا من اگر نقاش✏️ بودم،تو را به آغوش میکشیدم 😘 http://eitaa.com/joinchat/1...

۲۶ اردیبهشت 1398
9K
#ایتا زهرا که باشی، مهربانی ات دیگر دست خودت نیست.... 😘 🌱 #بفرس_برا_بقیه😘 ♥ ️➣ #میم_مجردانه👇 عمود1452: http://eitaa.com/joinchat/1745747986C568453c008

#ایتا زهرا که باشی، مهربانی ات دیگر دست خودت نیست.... 😘 🌱 #بفرس_برا_بقیه😘 ♥ ️➣ #میم_مجردانه👇 عمود1452: http://eitaa.com/joinchat/1...

۲۶ اردیبهشت 1398
9K
#ایتا فاطمه....... مگر داریم اسم از این هم زیباتر..... 😘 🌱 http://eitaa.com/joinchat/1745747986C568453c008

#ایتا فاطمه....... مگر داریم اسم از این هم زیباتر..... 😘 🌱 http://eitaa.com/joinchat/1...

۲۶ اردیبهشت 1398
9K
#ایتا یک شعر تمیز و تازه تحویل بگــــــیر! ازسنگ بیاگــــــدازه تحویل بگـــیر! هرکس به توگفت:پشت چشمت ابروست تو اسم بده؛جنازه تحویل بگـــــیر.. #بفرس_برا_بقیه😘 ♥ ️➣ #میم_مجردانه👇 http://eitaa.com/joinchat/1745747986C568453c008

#ایتا یک شعر تمیز و تازه تحویل بگــــــیر! ازسنگ بیاگــــــدازه تحویل بگـــیر! هرکس به توگفت:پشت چشمت ابروست تو اسم بده؛جنازه تحویل بگـــــیر.. #بفرس_برا_بقیه😘 ♥ ️➣ #میم_مجردانه👇 http://eitaa.com/joinchat/1...

۲۶ اردیبهشت 1398
9K
#ایتا دَستَم نقاشی بَلَد نیست، امّا دِلَمْ برایت #پَر 🕊 میکِشَد..... ♥️➣ http://eitaa.com/joinchat/1745747986C568453c008 〇میم مجردانه⇧

#ایتا دَستَم نقاشی بَلَد نیست، امّا دِلَمْ برایت #پَر 🕊 میکِشَد..... ♥️➣ http://eitaa.com/joinchat/1... 〇میم مجردانه⇧

۲۶ اردیبهشت 1398
11K
#ایتا شعر را کوتاه ✏ دوست دارم و موهای تو را بلند 😘☺️❤️ #بفرس_برا_بقیه😘 ♥️➣ #میم_مجردانه http://eitaa.com/joinchat/1745747986C568453c008

#ایتا شعر را کوتاه ✏ دوست دارم و موهای تو را بلند 😘☺️❤️ #بفرس_برا_بقیه😘 ♥️➣ #میم_مجردانه http://eitaa.com/joinchat/1...

۲۶ اردیبهشت 1398
9K
#ایتا تو ماه 🌙 را دوست می داری و من ماه 🌙 هاست تو را 😘 #بفرس_برا_بقیه😘 ♥️➣ #میم_مجردانه👇 http://eitaa.com/joinchat/1745747986C568453c008

#ایتا تو ماه 🌙 را دوست می داری و من ماه 🌙 هاست تو را 😘 #بفرس_برا_بقیه😘 ♥️➣ #میم_مجردانه👇 http://eitaa.com/joinchat/1...

۲۶ اردیبهشت 1398
8K
#ایتا من حواسم جمع ولی پَرتِ توام 😘 #بفرس_برا_بقیه😘 ♥️➣ #میم_مجردانه👇 عمود1452: http://eitaa.com/joinchat/1745747986C568453c008

#ایتا من حواسم جمع ولی پَرتِ توام 😘 #بفرس_برا_بقیه😘 ♥️➣ #میم_مجردانه👇 عمود1452: http://eitaa.com/joinchat/1...

۲۶ اردیبهشت 1398
8K
#ایتا همه هیچ اند، اگر یار موافق باشد... 😘 http://eitaa.com/joinchat/1745747986C568453c008

#ایتا همه هیچ اند، اگر یار موافق باشد... 😘 http://eitaa.com/joinchat/1...

۲۶ اردیبهشت 1398
8K
#ایتا همه را کنار گذاشته ام، تو را کنار قلبم😘 #کانالمون http://eitaa.com/joinchat/1745747986C568453c008

#ایتا همه را کنار گذاشته ام، تو را کنار قلبم😘 #کانالمون http://eitaa.com/joinchat/1...

۲۶ اردیبهشت 1398
7K
#ایتا بـــــــــــودنــــت😍 ارزش دیــــــ😝 ــــوانه شدن هـــــم دارد😃 😇 😘 ┄┅┄┅┄ ❥❤ ️❥ ┄┅┄┅┄ #تو_ساکن_این_سرزمینی💚 http://eitaa.com/joinchat/1745747986C568453c008

#ایتا بـــــــــــودنــــت😍 ارزش دیــــــ😝 ــــوانه شدن هـــــم دارد😃 😇 😘 ┄┅┄┅┄ ❥❤ ️❥ ┄┅┄┅┄ #تو_ساکن_این_سرزمینی💚 http://eitaa.com/joinchat/1...

۲۶ اردیبهشت 1398
7K