dokhtar_kord
dokhtar korddokhtar_kord@
هر ﭼﻪ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻮﺗﻪ ﺩﯾﺪﮔﺎﻥ
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ

ﮔﺮ ﮐﻼﻡِ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ
ﺑﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﺎﮎ؟

#صائب
3دنبال شده‌ها
164دنبال کننده گان
28مطلب
14kامتیاز